Závislost finanční gramotnosti a poptávky po produktech zabezpečujících třetí věk

Název práce: Závislosť finančnej gramotnosti a dopytu po produktoch zabezpečujúcich tretí vek
Autor(ka) práce: Figurová, Nina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá finančnou gramotnosťou českej a slovenskej populácie v závislosti na dopyte po siedmych dôchodkových produktoch: štátnych dôchodkových dávkach, vlastných úsporách v hotovosti alebo v banke, II. pilieri, III. pilieri, podpore rodinných príslušníkov, investičnom životnom poistení a iných zdrojoch financovania. Hlavným cieľom práce je zistiť, či existujú vzťahy medzi finančnou gramotnosťou a týmito produktmi a aké sú tieto vzťahy silné. V prvej kapitole sú podrobne popísané penzijné systémy Českej republiky a Slovenskej republiky, so zameraním na dopyt po jednotlivých dôchodkových produktoch v poslednom období. Druhá kapitola je venovaná problematike finančnej gramotnosti a viacerým domácim a zahraničným štúdiám a prieskumom, ktoré sa jej týkajú. Záverečná kapitola sa venuje vlastnému prieskumu finančnej gramotnosti a príprave slovenského a českého obyvateľstva na dôchodok, pričom vzťahy medzi nimi sú podrobne analyzované.
Klíčová slova: finančná gramotnosť; I. pilier; II. pilier; III. pilier; investičné životné poistenie; dôchodkové produkty; finančné vzdelávanie
Název práce: Závislost finanční gramotnosti a poptávky po produktech zabezpečujících třetí věk
Autor(ka) práce: Figurová, Nina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finanční gramotností české populace v závislosti na poptávce po státních důchodových dávkách, vlastních úsporách v hotovosti nebo v bance, II. pilíři, III. pilíři, podpoře rodinných příslušníků, investičním životním pojištění a jiných zdrojích financování. Hlavním cílem práce je zjistit, zda existují vztahy mezi finanční gramotností a těmito produkty a jaké jsou tyto vztahy silné. V první kapitole jsou podrobně popsány penzijní systémy České republiky a Slovenské republiky, se zaměřením na poptávku po jednotlivých penzijních produktech v posledním období. Druhá kapitola je věnována problematice finanční gramotnosti a několika domácím a zahraničním studiím a průzkumem, které se jí týkají. Závěrečná kapitola se věnuje vlastnímu průzkumu finanční gramotnosti a přípravě slovenského a českého obyvatelstva na důchod, přičemž vztahy mezi nimi jsou podrobně analyzovány.
Klíčová slova: finanční gramotnost; I. pilíř; II. pilíř; III. pilíř; investiční životní pojištění; penzijní produkty; finanční vzdělávání
Název práce: The dependence of financial literacy and demand for retirement products
Autor(ka) práce: Figurová, Nina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the financial literacy of the Czech and Slovak population depending on the demand for seven pension products: state pension, personal savings in cash or in the bank, II. pillar, III. pillar, family support, unit-linked insurance, and other sources of funding. The main objective of the work is to find out whether there are links between financial literacy and these products and how these relationships are strong. The first chapter describes the pension systems of the Czech Republic and the Slovak Republic in detail, focusing on the demand for pension products in the last period. The second chapter deals with financial literacy issues and several domestic and foreign studies and surveys that concern it. The final chapter focuses on our own research of financial literacy and the preparation of the Slovak and Czech population for retirement, and the relations between them being analyzed in detail.
Klíčová slova: unit-linked insurance; III. pillar; I. pillar; II. pillar; financial literacy; pension products; financial education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2017
Datum podání práce: 19. 5. 2018
Datum obhajoby: 18. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63518/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: