Application of Artificial Intelligence Techniques in Credit Risk

Název práce: Application of Artificial Intelligence Techniques in Credit Risk
Autor(ka) práce: Rýpar, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Juhászová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis describes artificial intelligence methods and their application in credit risk modelling, particularly in probability of default modelling. In theoretical part are described methods used in practical part, namely logistic regression, random forests,support vector machines and neural networks. In practical part are those methods implemented and trained on data from online peer-to-peer platform Lending Club and on data from online competition platform Kaggle. In the end are presented evaluation metrics, where is showed that AI methods can reach better results compared to commonly used standard-logistic regression.
Klíčová slova: machine learning; artificial intelligence; credit risk; probability of default; neural networks
Název práce: Application of Artificial Intelligence Techniques in Credit Risk
Autor(ka) práce: Rýpar, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Juhászová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami umělé inteligence a jejich využitím při modelování kreditního rizika, konkrétně při modelování pravděpodobnosti defaultu. V teoretické části práce jsou popsány použité metody, tedy logistická regrese, náhodné lesy, support vector machines a neuronové sítě. V praktické části jsou tyto metody implementovány a vytrénovány na datech z online peer-to-peer platformy Lending Club a na datech z online soutěžící platformy Kaggle. V závěru jsou prezentovány výsledné hodnotící metriky, kde je ilustrováno, že metody UI mohou dosahovat lepších výsledků oproti běžně užívanému standardu - logistické regresi.
Klíčová slova: neuronové sítě; strojové učení; umělá inteligence; kreditní riziko; pravděpodobnost defaultu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2018
Datum podání práce: 20. 5. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64372/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: