Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích Evropské unie

Název práce: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích Evropské unie
Autor(ka) práce: Jeníková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá komparací základu daně z příjmů právnických osob ve vybraných státech Evropské unie. Předmětem komparace jsou vybrané položky ovlivňující základ korporátní daně, a to odpisy dlouhodobého majetku, náklady související se zaměstnanci, odpočty od základu daně, pravidla nízké kapitalizace a opatření proti daňovým únikům navrhovaná v rámci projektu BEPS. Uvedené informace porovnávám ve třech státech, jež mají podobný podíl výnosu korporátní daně na HDP. Jde o Českou republiku, Slovensko a Belgii. V praktické části byla použita metoda komparativní analýzy a zkonstruován modelový příklad ilustrující nejpodstatnější rozdíly v korporátním zdanění ve sledovaných zemích. Byly zjištěny některé významné odlišnosti, a to zejména v oblasti odpočtů od základu daně a slev na dani. V Belgii se oproti Slovensku a ČR neuplatňují žádné slevy na dani, což je kompenzováno podstatně širší škálou odpočtů od základu daně. V Belgii je také nejvyšší sazba korporátní daně a od určité výše daňového základu se navíc aplikuje progresivní zdanění.
Klíčová slova: korporátní zdanění; základ daně; BEPS; EU
Název práce: Comparison of the corporation tax base in selected EU countries
Autor(ka) práce: Jeníková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the comparison of the tax base of corporate income tax in selected countries of the European Union. The subject of the comparison is selected items affecting the basis of corporate income tax, specifically depreciation of fixed assets, costs associated with employees, deductions from the tax base, thin capitalization rules and tax evasion measures proposed under the BEPS project. This information was compared in three European countries that have a similar share of corporate income tax revenue to GDP, namely Czech Republic, Slovakia and Belgium. In the practical part of the thesis, a comparative analysis method was used and a generic model example was constructed in order to illustrate the most significant differences in corporate taxation in the monitored countries. Some important differences have been identified, particularly in the area of deductions from the tax base and tax reliefs. In Belgium, no tax reliefs are applied in comparison with Slovakia and the Czech Republic, which is offset by a substantially wider range of deductions from the tax base. Belgium also has the highest corporate tax rate, and progressive taxation is also applied from a certain amount of tax base.
Klíčová slova: EU; corporate taxation; tax base; BEPS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2017
Datum podání práce: 20. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63882/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: