Konstrukce HDI pro kraje České republiky

Název práce: Konstrukce HDI pro kraje České republiky
Autor(ka) práce: Neubergerová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vltavská, Kristýna
Oponenti práce: Mazouch, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá měřením a porovnáváním kvality života v krajích České republiky. Cílem je posoudit možnosti měření kvality života a lidského rozvoje na regionální úrovni, diskuze vhodných datových zdrojů pro konstrukci indexu lidského rozvoje pro kraje České republiky a samotná konstrukce indexu. První část práce se věnuje definici pojmu kvalita života a možným přístupům k jejímu měření. V druhé části je popsán vznik indexu lidského rozvoje a metodika jeho výpočtu. Jsou zde také zmíněny alternativní přístupy pro měření na regionální úrovni a kritické pohledy. Třetí část se zabývá výběrem vhodných dat a jejich zdrojů. V poslední části je pak zkonstruován index lidského rozvoje pro kraje České republiky a jsou analyzovány rozdíly mezi jednotlivými kraji.
Klíčová slova: kvalita života; lidský rozvoj; index lidského rozvoje
Název práce: Construction of the HDI for the regions of Czech republic
Autor(ka) práce: Neubergerová, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vltavská, Kristýna
Oponenti práce: Mazouch, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with measurement and comparison of quality of life in regions of the Czech Republic. The aim is to evaluate the possibilities of measuring the quality of life and human development at the regional level, discussion of suitable data sources for the construction of human development index for the regions of the Czech Republic and the construction itself. The first part deals with the definition of quality of life and possible approaches to its measurement. The second part describes the development of human development index and methodology of its calculation. There are also mentioned alternative approaches for regional measurements and critical views. The third part deals with the selection of suitable data and its sources. In the last part, the human development index for the Czech Republic is processed and the differences between individual regions are analysed.
Klíčová slova: quality of life; human development; human development index

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2018
Datum podání práce: 21. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64838/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: