Vliv investičních pobídek ve formě finanční podpory k tvorbě pracovních míst na lokální trhy práce v rámci České republiky

Název práce: Impact of Job Creation Investment Incentives on Local Labour Market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Králíček, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the Bachelor’s Thesis is to assess the impact of investment incentives in the form of financial support for creation of new jobs on the local labour market at the level of individual districts of the Czech Republic where such investment projects are located. The theoretical part of the thesis first explains the system of investment incentives in Czech law, including an overview of previous academic studies that have been carried out to assess effects of investment incentives. Within the empirical part of the thesis, the impact of incentives on local labour market in districts is then analysed using four indicators (impact of created jobs on the number of unemployed persons, wage levels, ratio of locally hired workers, and survival of created jobs in the long term). In addition to the secondary information sources, the thesis also uses primary data obtained by a survey conducted through a questionnaire and a follow-up interview, which addressed 45 companies. The thesis then presents results and their assessment with respect to current Government proposal to amend the Act on Investment Incentives. In this way, the thesis adds to the currently ongoing discussion about goals of investment incentives in the Czech Republic.
Klíčová slova: State aid; Unemployment; Regional Labour Markets; Investment incentives
Název práce: Vliv investičních pobídek ve formě finanční podpory k tvorbě pracovních míst na lokální trhy práce v rámci České republiky
Autor(ka) práce: Králíček, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je posouzení vlivů investičních pobídek ve formě finanční pomoci k tvorbě pracovních míst na lokální trhy práce na úrovni jednotlivých okresů České republiky, kde jsou tyto investiční projekty realizovány. Teoretická část práce nejdříve vysvětluje systém investičních pobídek v českém právu, včetně přehledu dosavadních akademických studií, které se posouzení systému pobídek věnovaly. V rámci praktické části práce je následně vliv pobídek na trh práce v okresech sledován na čtyřech ukazatelích (vliv nově vytvořených míst na počet nezaměstnaných, rozdíl v mzdách, mzdová úroveň, podíl místních zaměstnanců, dlouhodobé udržení nově vytvořených míst). Práce využívá mimo sekundárních informačních zdrojů taktéž data získaná v rámci primárního výzkumu uskutečněného prostřednictvím dotazníku a pohovoru, jehož prostřednictvím bylo osloveno 45 společností. Práce následně prezentuje výsledky a kriticky je hodnotí v souvislosti s navrhovanou vládní novelou zákona o investičních pobídkách. V tomto směru práce přispívá k současné diskuzi ohledně vhodného zaměření investičních pobídek v České republice.
Klíčová slova: Investiční pobídky; Veřejná podpora; Nezaměstnanost; Regionální trhy práce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2017
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 5. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64278/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: