Dotační politika v oblasti sportu na Slovensku a v ČR

Název práce: Dotačná politika v oblasti športu na Slovensku a v ČR
Autor(ka) práce: Iskierková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Kramata, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca Dotační politika v oblasti sportu na Slovensku a v ČR analyzuje situáciu v oblasti športu v týchto dvoch vybraných krajinách. Práca je rozčlenená na tri kapitoly. Nachádza sa v nej 39 tabuliek, 6 grafov a 7 obrázkov. Prvá kapitola prináša základné teoretické poznatky a na základe aktuálnej platnej legislatívy analyzuje oblasť športu z pohľadu práva. V druhej časti je popísaná metodika výpočtu rozdeľovania finančných prostriedkov so zameraním sa na športové reprezentácie. Tretia časť práce sa zaoberá konkrétnymi výškami finančných prostriedkov, ktoré boli v rokoch 2014 až 2018 poskytnuté zo strany ministerstva školstva v oboch štátoch. Záver práce je venovaný zosumarizovaniu dosiahnutých výsledkov.
Klíčová slova: financovanie športu; dotácia; príspevok
Název práce: The sports subsidy policy in Slovakia and in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Iskierková, Denisa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Kramata, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diploma thesis „The sports subsidy policy in Slovakia and in the Czech Republic” analyzes the situation in the sport in these two selected countries. The thesis is divided into three chapters. It contains 39 graphs, 6 charts and 7 pictures. The first chapter provides basic theoretical knowledge and analyzes the field of sport from the point of view of law based on current legislation. The second part describes the methodology of calculating the distribution of funds focusing on sports representations. The third part deals with specific levels of funding that were provided by the Ministry of Education in both countries between years 2014 and 2018. The conclusion of the diploma thesis sums up the results achieved.
Klíčová slova: financing of sport; subsidy; contribution
Název práce: Dotační politika v oblasti sportu na Slovensku a v ČR
Autor(ka) práce: Iskierková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Kramata, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce „Dotační politika v oblasti sportu na Slovensku a v ČR“ analyzuje situaci v oblasti sportu v těchto dvou vybraných zemích. Práce je rozčleněna na tři kapitoly. Nachází se v ní 39 tabulek, 6 grafů a 7 obrázku. První kapitola přináší základní teoretické poznatky a na základě aktuální platné legislativy analyzuje oblast sportu z pohledu práva. V druhé části je popsána metodika výpočtu rozdělování finančních prostředků se zaměřením na sportovní reprezentace. Třetí část práce se zabývá konkrétními výškami finančních prostředků, které byly v letech 2014 až 2018 poskytnuté ze strany ministerstva školství v obou státech. Závěr práce je věnován souhrnu dosažených výsledků.
Klíčová slova: financování sportu; dotace; příspěvek

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2017
Datum podání práce: 22. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64191/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: