Kvantifikace systémového rizika: Metody, míry a jejich aplikace

Název práce: Kvantifikace systémového rizika: Metody, míry a jejich aplikace
Autor(ka) práce: Tesařová, Žaneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Oponenti práce: Brůna, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce „Kvantifikace systémového rizika“ se na systémové riziko dívá ze dvou pohledů, a to z regulatorního a tržního. První polovina práce popisuje přístup k systémovému riziku z pohledu regulace, a tedy identifikaci systémově významné instituce z globálního i domácího pohledu a dále aplikaci makroobezřetnostní regulace. Další část práce se zabývá tržními mírami a indikátory systémového rizika. Nejprve jsou popsány ukazatele měřící celkovou tenzi na trhu, mezi obecně známé patří například TED spread nebo LIBOR-OIS spread, dále ukazatele měřící příspěvek jednotlivé instituce k systémovému riziku bankovního systému, příkladem jsou CoVaR, MES a SRISK. V závěrečné části jsou představeny vybrané indikátory systémového rizika v aplikaci na vybrané země Evropské unie.
Klíčová slova: systémové riziko; SRISK; TED spread; LIBOR-OIS spread; indikátor ; CoVaR; MES; makroobezřetnostní politika
Název práce: Systemic risk quantification
Autor(ka) práce: Tesařová, Žaneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Oponenti práce: Brůna, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis named “Systemic risk quantification” examines systemic risk from two perspectives, the regulatory and the market. The first half of the thesis describes the regulatory approach to systemic risk, specifically identification of systemically important institutions from global or domestic point of view, and further application of macroprudential regulation. The other half of the thesis describes market indicators and measures of systemic risk. First of all are described measures of the overall tension on the market, e.g. TED spread or LIBOR-OIS spread, second of all measures of the contribution of an individual institution to the banking sectors’ systemic risk, e.g. CoVaR, MES and SRISK. In the last part of the thesis are described basic indicators of systemic risk in application to chosen countries of the European Union.
Klíčová slova: TED spread; MES; SRISK; indicator; CoVaR; LIBOR-OIS spread; macroprudential policy; systemic risk

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2017
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: