Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod

Název práce: Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods
Autor(ka) práce: Slabý, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Fučík, Vojtěch
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to present the concept of interest rate swaps and selected quantitative methods related to pricing of these derivatives and their risk management. The thesis starts with description of the plain vanilla interest rate swap and its most common variations. The author continues with explanation of selected quantitative methods, these include bootstrapping, linear interpolation, convexity adjustment, calculation of forward rates and constructing the zero-coupon curve. Duration, scenario analysis, DV01/PV01 indicator and several other risk management methods related to interest rate swaps are described as well. Principal component analysis is emphasized as one of the tools that is used to describe the development of interest rates. The analysis is applied on an example of EUR swap rates. The described methods are at the end of the thesis utilized to price a real-life interest rate swap.
Klíčová slova: interest rate swap; interest rate risk; term structure of interest rates; interest rate risk management; financial derivatives
Název práce: Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod
Autor(ka) práce: Slabý, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Fučík, Vojtěch
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové na téma Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod je prezentovat koncept úrokových swapů a vybrané kvantitativní metody, které lze využít k ocenění těchto swapů a řízení jejich rizik. V první části je popsán koncept úrokových swapů na jednoduchém příkladu “plain vanilla” úrokového swapu a dalších běžně používaných typů swapů. Vybrané kvantitativní metody jsou popsány v dalších částech, těmito metody jsou bootstrapping, lineární interpolace, očištění o konvexitu (convexity adjustment), odvození budoucích sazeb a konstrukce časové struktury úrokových sazeb. Některé metody využívané k řízení rizik úrokových swapů jsou popsány dále, mezi nimi například koncept durace, scenario analýza nebo indikátor DV01/PV01. Principal component analýza je podrobněji představena jako jeden z nástrojů, kterým lze popsat chování úrokových sazeb a tato metoda je také aplikována na eurové swapové sazby. Některé metody popsané v této práci jsou nakonec aplikovány na ocenění reálného úrokového swapu. Postup konstrukce struktury úrokových sazeb a ocenění tohoto konkrétního reálného swapu je popsán krok za krokem v poslední kapitole.
Klíčová slova: úrokové riziko; úrokový swap; struktura úrokových sazeb; finanční deriváty; řízení úrokových rizik

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2017
Datum podání práce: 21. 5. 2018
Datum obhajoby: 21. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64167/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: