Strategická analýza ubytovacího zařízení v Praze

Název práce: Strategic analysis of accommodation facility in Prague
Autor(ka) práce: Donini, Giacomo
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Mysin, Roman
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of the diploma thesis was to perform a strategic analysis of selected accommodation facility in Prague. Based on the analysis, the current state of the company will be assessed and proposals for possible improvements and strengthening of its market position will be presented.The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part explains all the concepts needed to perform the analysis from terminology through strategy to explanation of individual methods of strategic analysis. The practical part is already devoted to performing the strategic analysis itself. The analysis is divided into analysis of the external environment and analysis of the internal environment. The macro and external environment is summarized by the PEST analysis, the microenvironment by the Porter model of five forces. The results of all analyzes are summarized by SWOT analysis, which will also be the foundation for proposing changes in the company in the last part of the work.
Klíčová slova: Accommodation facility; Channel manager; Occupancy; Apart/hotel; Strategic analysis; SWOT; Average daily rates
Název práce: Strategická analýza ubytovacího zařízení v Praze
Autor(ka) práce: Donini, Giacomo
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poborský, František
Oponenti práce: Mysin, Roman
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce bylo provedení strategické analýzy ubytovacího zařízení v Praze. Na základě analýzy bude posuzován aktuální stav společnosti a budou předloženy návrhy na potencionální vylepšení a upevnění pozice na trhu s ubytovacími službami.Práce je rozdělena na dvě hlavní části, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje pojmy potřebné k provedení analýzy od terminologie přes strategii až po objasnění jednotlivých metod strategické analýzy. Praktická je věnována samotné strategické analýze. Analýza je rozdělena na analýzu vnějšího prostředí a analýzu vnitřního prostředí. Makro prostředí a vnější prostředí je analyzováno metodou PEST, mikroprostředí je analyzováno podle Porterova modelu pěti sil. Výsledky všech analýz jsou shrnuty prostřednictvím analýzy SWOT, která bude tak podkladem pro navrhování změn v podniku v závěrečné části práce.
Klíčová slova: SWOT; Channel manager; Obsazenost; Strategická analýza; Průměrné denní sazby; Ubytovací zařízení; Apart/hotel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64002/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: