Systém vícenásobné měny jako východisko z dluhové krize

Název práce: Multi – currency system as a way out of the Eurozone debt crisis
Autor(ka) práce: Repkina, Karina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis is devoted to the research of the primary causes of the Eurozone crisis and the possible solution. The purpose of this paper is to analyze the economic state of the Eurozone members before the single currency implementation and after to prove the issues of an unequal money distribution among the European Monetary Union. The thesis consists of two main parts: analysis of the crisis causes and possible solution. The theoretical part is devoted to the study of the Optimum Currency Theory and its implication. The following empirical research fully examines the economic indicators of the Eurozone member states and compare it with OCT criterions. The part of the money distribution explores the issues of the crisis, its factors and consequences. The second part is concentrated particularly on the search for the solution and the parallel currency implications. Moreover, the research analyzes European Commission attempts to decrease the crisis impacts which is the Fiscal Stimulus Plan, and the banking sector issues, particularly the importance of the local banks in providing the regions with money liquidity. Finally, the paper indicates the multicurrency system with territorial bases as a possible way to provide regions with money supply.
Klíčová slova: Debt Crisis; Currency systems; trade flows; cash flows
Název práce: Systém vícenásobné měny jako východisko z dluhové krize
Autor(ka) práce: Repkina, Karina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce je věnována výzkumu primárních příčin krize eurozóny a možnému řešení. Účelem tohoto příspěvku je analyzovat ekonomický stav členů eurozóny před zavedením jednotné měny a poté, co prokáže problémy nerovnoměrného rozdělení peněz mezi Evropskou měnovou unii. Práce se skládá ze dvou hlavních částí: analýza krizových příčin a možného řešení. Teoretická část je věnována studiu Optimální měnové teorie a jejímu dopadu. Následující empirický výzkum plně zkoumá ekonomické ukazatele členských států eurozóny a porovnává je s kritérii optimální měnové teorie. Část distribuce peněz zkoumá problémy krize, její faktory a důsledky. Druhá část je zaměřena zejména na hledání řešení a na paralelní důsledky měn. Analýzy výzkumu Evropské komise navíc usilují o snížení dopadů krize, což je plán fiskálního stimulu a otázky bankovního sektoru, zejména význam místních bank při poskytování likvidity peněz v regionech. Konečně, prace označuje systém s více měnami s územními základnami jako možný způsob, jak poskytnout regionům peněžní zásobování.
Klíčová slova: dluhova krize; Optimální měnové teorie; peněžní zásobování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2017
Datum podání práce: 21. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63855/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: