Odpisy a opravné položky k pohledávkám podle ČÚS, IFRS a US GAAP v oboru financování automobilů

Název práce: Odpisy a opravné položky k pohledávkám podle ČÚS, IFRS a US GAAP v oboru financování automobilů
Autor(ka) práce: Baláčková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roe, Jana
Oponenti práce: Mejzlík, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá tvorbou, účtováním a vykazováním odpisů a opravných položek k pohledávkám podle Českých účetních standardů, IFRS a US GAAP v oboru financování automobilů. V první části jsou popsána účetní specifika financování automobilů včetně právního pozadí a klasifikace vybraných společností. Teoretická část popisuje a porovnává tyto předpisy, a to s využitím Českých účetních standardů pro podnikatele i pro banky a finanční instituce, nového standardu IFRS 9 Finanční nástroje a srovnatelného standardu ASC 326, který bude účinný až od roku 2019. Dále jsou shrnuty rozdíly mezi uvedenými předpisy a dopad jejich použití na finanční výkazy. Praktická část ukazuje na příkladu společnosti FCE Credit, s. r. o., jak může společnost řešit nesoulad mezi jednotlivými předpisy, pokud pro účely konsolidace sestavuje reporty podle každého z uvedených standardů.
Klíčová slova: Úvěrové riziko; Očekávaná ztráta; Odpisy; Opravné položky; Znehodnocení
Název práce: Write offs and provisions to receivables according to Czech Accounting Standards, IFRS and US GAAP in the area of vehicle financing
Autor(ka) práce: Baláčková, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roe, Jana
Oponenti práce: Mejzlík, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with creation, accounting and reporting of write offs and provisions to receivables according to Czech Accounting Standards, IFRS and US GAAP in the area of vehicle financing. The first part describes accounting specifics of vehicle financing including legal basis and classification of selected companies. The theoretical part describes and compares these regulations. It uses Czech Accounting Standards for business entities and also for banks and financial institutions, new standard IFRS 9 Financial Instruments and comparable standard ASC 326 which will be effective after 2019. Further are summarized differences between these regulations and the impact of their use on financial statements. The practical part shows the example of FCE Credit company and how to report according to each of these standard, if it is needed for consolidation purposes.
Klíčová slova: Credit risk; Expected loss; Impairment; Write-offs; Provisions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2017
Datum podání práce: 25. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63554/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: