Podvody na DPH a související judikatura

Název práce: Podvody na DPH a související judikatura
Autor(ka) práce: Luchkina, Yulia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Singerová, Jana
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá prоblеmatikou podvоdů na dani z přidané hodnoty. V teoretické části jsou chаrаkterizovány pоjmy týkající se prоblematiky daňových pоdvodů, které jsou pro základní orientaci v této oblasti klíčоvé, a je definоván pоdvod na DPH podle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Práce dále seznаmuje s vývоjem daňových příjmů na DPH v České republice, popisuje strukturu mezery na DPH a příčiny jejího vzniku a vyjmenovává typy podvodů na DPH. Praktická část se pak věnuje analýze rozsudků Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu ČR v oblasti daně z přidané hodnoty, které se týkají různých otázek této oblasti. Práce je doplněna grafy, tabulkami a schématy pro snadnější zobrazení problematiky podvodů na DPH.
Klíčová slova: daň; daň z přidané hodnoty; DPH; judikatura; karuselový podvod; mezera na DPH
Název práce: VAT frauds and related case law
Autor(ka) práce: Luchkina, Yulia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Singerová, Jana
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis characterises the matter of the VAT fraud. The concept and the definition of VAT fraud by the case law of the Court of Justice of the European Union are discussed in the theoretical part. This part of the thesis also contains the description of the progression of VAT tax revenues in the Czech Republic and outlines the structure of the VAT gap and the causes of its origin. The practical part portrays the analysis of judgments of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court of the Czech Republic in the area of value added tax concerning various issues. The thesis includes various graphs, tables and diagrams for clearer illustration of the issues of VAT in the Czech Republic.
Klíčová slova: carousel fraud; tax; VAT; value added tax; judicature; fraud

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2017
Datum podání práce: 24. 5. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63467/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: