Analýza dopadu nové úpravy uznávání výnosů dle US GAAP u poradenské společnosti

Název práce: Analysis of the impact of the new revenue recognition guidance in US GAAP on a consulting company
Autor(ka) práce: Salihbegovic, Amna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to examine the new revenue recognition guidance in US GAAP, ASC 606 – Revenue from contracts with customer in the context of management and IT consulting company. Theoretical part of the thesis contains description of old guidance with emphasis on software arrangements. Detailed analysis of the new regulation stated in the ASC 606 is also provided as well as 5-step model. This analysis also includes recognition of revenue from license of intellectual property. Practical part of the thesis focuses on the analysis of current accounting policies of a consulting company in the context of the new standard. New revenue recognition principles are applied on several examples of consulting and outsourcing contracts and outlined are the changes that will need to be implemented by the company.
Klíčová slova: revenue recognition ; 5-step model ; consulting; US GAAP; outsourcing; IT
Název práce: Analýza dopadu nové úpravy uznávání výnosů dle US GAAP u poradenské společnosti
Autor(ka) práce: Salihbegovic, Amna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vykazováním výnosů dle US GAAP u poradenské společnosti v souladu s novou úpravou obsaženou v ASC 606 „Výnosy ze smluv se zákazníky“. Teoretická část diplomové práce obsahuje popis staré úpravy (ASC 605 – Vykazování výnosů) i detailní popis nového standardu ASC 606, a analýzu pětistupňového modelu. Součástí rozboru nového standardu je i nová úprava uznávání výnosů z licencí duševního vlastnictví. Praktická část diplomové práce se zabývá analýzou současných účetních pravidel vybrané poradenské společnosti ve světle nové úpravy uznávání výnosů. Standard ASC 606 je aplikován na několika příkladech poradenských a outsourcingových smluv a jsou zde zdůrazněny změny, které budou společnosti nuceny aplikovat.
Klíčová slova: pětistupňový model; outsourcing; uznávání výnosů; US GAAP ; poradenství; IT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2017
Datum podání práce: 22. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63440/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: