Finanční a strategická analýza FOKUS optik a. s

Název práce: Finanční a strategická analýza FOKUS optik a. s
Autor(ka) práce: Fikrle, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti Fokus optik a. s. v období od začátku roku 2012 do konce roku 2016. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je popsána metodika, teorie a nástroje finanční a strategické analýzy. Detailněji je zaměřena na rozbor horizontální a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotních modelů, na externí a interní strategickou analýzu. Druhá část je praktická. Nejprve je představena společnost Fokus optik a. s. a definované postupy finanční analýzy jsou aplikovány na její firemní výkazy. V rámci poměrové analýzy je provedeno mezipodnikové srovnání. Z výsledků analýz a ukazatelů jsou vyvozeny patřičné závěry, které jsou slovně popsány nebo ilustrovány v tabulkách a grafech. Dále je provedena analýza makrookolí a mikrookolí, analýza zdrojů a schopností a SWOT analýza. V závěru je obsaženo shrnutí výsledků a celkové zhodnocení podnikání společnosti Fokus optik a. s.
Klíčová slova: finanční analýza; strategická analýza; analýza okolí; analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku; SWOT analýza; analýza poměrových ukazatelů; Fokus optik a. s.; bonitní a bankrotní modely; horizontální a vertikální analýza
Název práce: Financial and strategic analysis of FOKUS optik a. s
Autor(ka) práce: Fikrle, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on financial and strategic analysis of a company Fokus optik a. s. in the period from the start of 2012 to the end of 2016. The thesis is divided into two parts. First part outlines the methodology of the financial instruments and the theory of financial and strategic analysis. In further detail it is focused on horizontal and vertical analysis, analysis of financial ratios, creditworthy and bankruptcy models and external and internal strategic analysis. Second part is practical. The company Fokus optik a. s. is introduced and formerly defined procedures of financial analysis are applied to its statements. The analysis of financial ratios also includes intercompany comparison. Appropriate conclusions are drawn from the results of the analysis. The strategic analysis focuses on the analysis of the surroundings of the company which includes competitors. Furthermore, it discusses internal resources of the company. SWOT analysis is also included. The conclusion contains summarization of results and overall review of the company Fokus optik a. s.
Klíčová slova: financial analysis; strategic analysis; internal and external strategic analysis; SWOT analysis; Fokus optik a. s.; horizontal and vertical analysis; analysis of financial ratios; analysis of financial ratios

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2017
Datum podání práce: 28. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63311/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: