Mechanismus reverse charge a jeho vliv na mezeru DPH - srovnání v rámci EU

Název práce: Mechanismus reverse charge a jeho vliv na mezeru DPH - srovnání v rámci EU
Autor(ka) práce: Jirásková, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Šťastná, Aneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na režim přenesení daňové povinnosti a jeho vlivu na mezeru DPH v rámci Evropské unie. Hlavním cílem práce je analyzovat, zda existuje souvislost mezi počtem položek podléhajících přenosu daňové povinnosti a výší mezery DPH. Mezi dílčí cíle patří vysvětlení fungování režimu reverse charge (RCH), popsání principu karuselových podvodů, zjištění nejčastějších položek podléhajících tomuto režimu v jednotlivých členských státech Evropské unie a stanovení výše mezery DPH v jednotlivých letech. Na základě výpočtu korelačního koeficientu ze shromážděných dat bylo zjištěno, že spíše převažuje nepřímá lineární závislost, kde růst rozsahu položek vede ke snížení mezery DPH. V některých letech byla však zjištěna přímá lineární závislost, kdy státy s velkou mezerou DPH zaváděly režim RCH na více položek a snížení mezery DPH se projevilo až později. Výsledné hodnoty korelačních koeficientů vyšly pro obě zjištěné lineární závislosti příliš nízké, proto se závislost mezi stanovenými proměnnými spíše nepotvrzuje.
Klíčová slova: daň z přidané hodnoty; reverse charge; daňový únik; mezera DPH
Název práce: Reverse charge mechanism and its impact on the VAT gap within the European Union
Autor(ka) práce: Jirásková, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Šťastná, Aneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the reverse charge mechanism and its impact on the VAT gap within the European Union. The main aim of the thesis is to analyze whether there is a link between the number of items subject to reverse charge mechanism and the amount of VAT gap. The other goals include an explanation of the principle of the reverse charge mechanism (RCH), a description of the principle of carousel frauds, an identification of the most common (frequent) items subject to this regime in the EU member states and a determination of the VAT gap in individual years. Based on the calculation of the correlation coefficient from the collected data, it was found that the indirect linear dependence prevails, where an increase of the scope of items leads to a reduction of the VAT gap. In some years there was found the direct linear dependence, where the countries with the large VAT gap introduced the RCH regime for more items and the reduction of the VAT gap occurred later. However, the resulting values of the correlation coefficients were so low for both found linear dependencies that the dependence between the specified variables was not confirmed.
Klíčová slova: value added tax; reverse charge ; tax evasion; VAT gap

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 18. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63166/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: