Rozdělení obchodních korporací odštěpením - problémy účetního řešení

Název práce: Rozdělení obchodních korporací odštěpením - problémy účetního řešení
Autor(ka) práce: Jaklová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vomáčková, Hana
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je přiblížit problematiku přeměn obchodních korporací se zaměřením na rozdělení obchodní korporace odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti nebo se sloučením s již existující společností. V teoretické části je vymezen právní, účetní a daňový rámec rozdělení obchodní korporace odštěpením. V praktické části byl analyzován vzorek obchodních korporací, u kterých v roce 2015 došlo k odštěpení. Z toho dvě obchodní korporace byly vybrány pro podrobnější analýzu, která byla zaměřena například na stanovení rozhodného dne, ocenění jmění a přerozdělení odštěpeného jmění ve vlastním kapitálu.
Klíčová slova: rozhodný den; zahajovací rozvaha; odštěpení obchodní korporace; ocenění jmění; konečná účetní závěrka
Název práce: The demerger of a business corporation by spinoff
Autor(ka) práce: Jaklová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vomáčková, Hana
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to approach the issues of transformation of business corporations with focus on the demerger of a business corporation by spinoff with the emergence of a new successor company or merging with an existing company. The theoretical part deals with the legal, accounting and tax framework of a spinoff. In the practical part, a spinoff of a sample of commercial corporations occurring in 2015 was analyzed. From these corporations, two were selected for a more detailed analysis that focused on, for example, determining the decisive day, valuation of assets or equity redistribution.
Klíčová slova: transformation of business corporations; opening balance sheet; spinoff; valuation; decisive day; closing balance sheet

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2017
Datum podání práce: 28. 5. 2018
Datum obhajoby: 18. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62568/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: