Optimalizace rozvozu sádrokartonových desek pomocí distribučních úloh

Název práce: Optimalizace rozvozu sádrokartonových desek pomocí distribučních úloh
Autor(ka) práce: Indrová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Skočdopolová, Veronika
Oponenti práce: Zýková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce řeší optimalizaci rozvozu sádrokartonových desek společnosti Saint-Gobain Rigips pomocí aplikace metod lineárního programování na reálná data. Cílem je naplánovat distribuci zboží od dodavatelů k odběratelům tak, aby celkové náklady na přepravu byly minimální. Nástrojem pro hledání optimálního řešení je matematické modelování, díky kterému je problém formulován nejprve do zjednodušeného dopravního problému a následně do kontejnerového dopravního problému. Optimální řešení úloh jsou hledána pomocí softwaru MPL for Windows a řešitele GUROBI. Celková náklady v dopravním problému jsou srovnávány s hodnotami základních řešení, které jsou získány prostřednictvím metody severozápadního rohu, indexní metody a Vogelovy aproximační metody. Kontejnerový dopravní problém je formulován podle reálného rozvozu zboží a díky modifikaci modelu je zde ilustrován návrh na snížení nákladů pomocí relokace nákladních automobilů v rámci jednotlivých skladů, či koupě nových automobilů s různou kapacitou.
Klíčová slova: celočíselné (lineární) programování; dopravní problém; kontejnerový dopravní problém; MPL
Název práce: Optimization of delivery of plasterboards using Distributional Models
Autor(ka) práce: Indrová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Skočdopolová, Veronika
Oponenti práce: Zýková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with distribution optimization of plasterboards with application of linear programming in order to evaluate real data of Saint-Gobain Rigips GmbH Company. The aim is to organize the goods distribution from suppliers to customers in most efficient way to get the total distribution costs the lowest possible. Mathematical modeling is the main tool used to find optimal resolution. Thanks to this tool the critical issue is firstly captured in simplified transportation problem and then in container transportation problem model. Software MPL (for Windows) and its solver GUROBI is being used to find optimal solution. Values of basic solutions obtained by means of Northwest corner method, index method and Vogel approximation method are being compared with total costs counted via of transportation problem model. Container transportation problem is defined according to the real goods distribution. Proposal to decrease transportation costs by truck relocation within individual warehouses or purchase of new trucks with different capacity is recommended thanks to the modification of the container transportation problem model.
Klíčová slova: integer (linear) programming; MPL; transportation problem; container transportation problem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 4. 2017
Datum podání práce: 22. 5. 2018
Datum obhajoby: 21. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61781/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: