Devizové intervence centrální banky: srovnání zkušeností české a švýcarské centrální banky

Název práce: Devizové intervence centrální banky: srovnání zkušeností české a švýcarské centrální banky
Autor(ka) práce: Farský, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá srovnáním devizových intervencí České národní banky a Švýcarské národní banky. Skládá se ze dvou částí. První část práce je věnována teoretickému úvodu, který se zabývá měnovou politikou, mechanismem devizových intervencí a dopadem změny devizového kurzu do reálné ekonomiky. Druhá část přináší pohled na zahájení, průběh a ukončení devizových intervencí. Srovnáván je přístup centrálních bank k provádění devizových intervencí, úspěch, s jakým centrální banky ovlivnily devizový kurz a následně je za pomoci kointegrační analýzy analyzován vztah mezi reálným devizovým kurzem a vybranými makroekonomickými veličinami. Provedené srovnání přineslo řadu výsledků. ČNB ve srovnání se SNB odpovědně komunikovala na veřejnost všechny fáze devizových intervencí. SNB naproti tomu netransparentně přistoupila jak k zahájení, tak i ukončení intervenčního režimu. Výsledky analýzy časových řad v České republice neprokázaly pozitivní vliv oslabení devizového kurzu na reálný export, HDP ani inflaci. Totožná analýza provedená pro Švýcarsko neprokázala pozitivní vliv na reálnou ekonomiku, ale prokázala pozitivní vliv oslabení měny na inflaci.
Klíčová slova: devizové intervence; devizový kurz; kointegrační analýza; ADL model; EC model
Název práce: Central Bank Foreign Exchange Intervention: A Comparison Between the Czech National Bank and the Swiss National Bank
Autor(ka) práce: Farský, Štěpán
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to analyse and compare foreign exchange interventions of the Czech National Bank and Swiss National Bank. The thesis is divided into two parts. The first part deals with a theoretical background of monetary policy, mechanism of intervention in the foreign exchange market and the impact of change in the value of foreign exchange on the real economy. Second part brings complex view on the beginning, course and the end of the foreign exchange interventions. The different approach of central banks is compared, managing the foreign exchange and empirical results of cointegration analysis are presented. CNB’s behaviour was in matter of interventions very transparent. The approach of the SNB could not differ more as none of its actions were announced ahead. Empirical results of the cointegration analysis carried out for CNB did not support the assumption of the positive effect of the depreciation of the real foreign exchange on real export, GDP or inflation. On the other hand, in Switzerland a positive impact of the depreciation on inflation has been found.
Klíčová slova: foreign exchange intervention; cointegration analysis; ADL model; EC model; foreign exchange

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 21. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63629/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: