Investiční pobídky a daňové příjmy obcí

Název práce: Investiční pobídky a daňové příjmy obcí
Autor(ka) práce: Lněníček, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Bayer, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku investičních pobídek v České republice. Cílem práce je zhodnotit dopad investičních pobídek na celkové veřejné rozpočty a na daňové příjmy obcí. Dopad na celkové veřejné rozpočty je ilustrován na výpočtu fiskální efektivnosti investičních pobídek poskytnutých vybraným společnostem a to porovnáním souvisejících nákladů a výnosů veřejných rozpočtů v pětiletém a desetiletém období počínajícím prvním čerpáním investičních pobídek. Dopad investičních pobídek na daňové příjmy obcí je zkoumán na příkladu vybraných obcích v Ústeckém kraji, ve kterých byly po udělení investičních pobídek tyto investiční akce realizovány. K tomuto účelu jsou v práci také popsané samotné daňové příjmy obcí a algoritmus jejich rozdělování mezi jednotlivé obce prostřednictvím souvisejícího zákona o rozpočtovém určení daní.
Klíčová slova: rozpočtové určení daní; fiskální efektivnost; investiční pobídky; daňové příjmy obcí
Název práce: Investment incentives and tax revenues of the municipalities
Autor(ka) práce: Lněníček, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Bayer, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis is focused on the issue of investment incentives in the Czech Republic. The aim of this study is to evaluate the effect on the public budgets as well as tax revenues of the municipalities. The effect on the public budgets is shown on the calculation of fiscal effectiveness of the investment incentives provided to chosen companies by comparison of revenues and expenses of the public budgets during a five and ten year periods after first drawing of investment incentives. The effect on the tax revenues of the municipalities is examined on the example of choosen municipalities in Ústí region, where these investment actions were realized after the investment incentives were granted. For this purpose, there are also described tax revenues of the municipalities and the algorithm of their distribution among individual municipalities in the form of Budgetary allocation of taxes.
Klíčová slova: Budgetary allocation of taxes ; Tax revenues of municipalities; Investment incentives; Fiscal effectiveness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 21. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61565/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: