Reálná hodnota a její prezentace v účetní závěrce

Název práce: Reálná hodnota a její prezentace v účetní závěrce
Autor(ka) práce: Beran, Luboš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice oceňování reálnou hodnotou v účetnictví. Hlavní část práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická se nejprve krátce zabývá oceňováním v účetnictví, porovnává historickou cenu s novějším oceňovacím konceptem v podobě reálné hodnoty. Zkoumá reálnou hodnotu z různých úhlu pohledu. Věnuje se reálné hodnotě v rámci mezinárodních účetních standardů, s hlavním zaměřením na standard IFRS 13. Obdobně se zabývá i obsažením reálné hodnoty v českých účetních předpisech. Praktická část práce se zabývá využitím reálné hodnoty v účetních závěrkách vybraných společností. Jako nevýznamnější účetní skupiny pro oceňování reálnou hodnotou byly zvoleny finanční aktiva, finanční závazky a investice do nemovitostí. Zvláštní skupinu v rámci finančních aktiv tvoří deriváty, kterým je v práci věnována samostatná kapitola. Zabývá se také problematikou klasifikace bilančních položek, neboť klasifikace významně ovlivňuje, jakým způsobem bude položka v účetnictví oceňována. V samotném závěru pak práce ve stručnosti zmiňuje využití reálné hodnoty i pro jiné účetní skupiny.
Klíčová slova: Reálná hodnota; oceňování; účetní závěrka; IFRS 13; finanční aktiva
Název práce: Fair value and its presentation in the financial statements
Autor(ka) práce: Beran, Luboš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of fair value measurement in accounting. The main part of the thesis is divided into two sections - theoretical and practical. Firstly, the theoretical part deals with the measurement in accounting in general, comparing the historical cost valuation model with a newer valuation concept of fair value. It further examines the fair value from more different perspectives. It touches upon with the fair value within the framework of international accounting standards, primarily focusing on standard IFRS 13. Similarly, it deals with the inclusion of fair value in Czech accounting regulation. The practical part deals with the use of fair value in the financial statements of selected companies. Financial assets, financial liabilities and investment property were selected as the most significant fair value accounting groups. A special group within the financial assets are represented by derivatives, which are devoted to a separate chapter. It also deals with the classification of balance sheet items as the classification significantlyinfluences the process of how the item is measured. In the end, the thesis briefly concludes with the use of fair value for other accounting groups as well.
Klíčová slova: Fair value; measurement; financial statements; IFRS 13; financial assets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2017
Datum podání práce: 8. 6. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61169/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: