Finanční analýza a finanční plán společnosti TRAVEL FREE, s.r.o

Název práce: Finanční analýza a finanční plán společnosti TRAVEL FREE, s.r.o
Autor(ka) práce: Luu, Thanh Tam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pham, Hoang Long
Oponenti práce: Nistorenco, Taisia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Podstatou této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti TRAVEL FREE, s. r. o., jejíž hlavním předmětem činnosti je především zprostředkování obchodu a služeb. Cílem je zkoumání a hodnocení finančního zdraví zvoleného podniku na základě veřejně dostupných dat mezi lety 2012 a 2016. Práce je rozdělena do dvou částí. V první tzv. metodické polovině jsou vymezeny ukazatele a shrnuty postupy, které jsou posléze využity v části analytické. Aplikovaná část práce se zabývá horizontální a vertikální analýzou, komentuje výsledky poměrových ukazatelů a s pomocí bankrotních a bonitních modelů zhodnocuje celkovou finanční situaci. K hodnocení finančního zdraví je použito i mezipodnikové srovnání s konkurencí. V neposlední řadě je na základě provedené finanční analýzy sestaven krátkodobý finanční plán, prognózující budoucí vývoj společnosti v roce 2017.
Klíčová slova: finanční analýza; horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; bankrotní a bonitní model; finanční plán
Název práce: Financial analysis and financial plan of TRAVEL FREE, s. r. o
Autor(ka) práce: Luu, Thanh Tam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pham, Hoang Long
Oponenti práce: Nistorenco, Taisia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor's thesis is a thorough financial analysis of TRAVEL FREE, a private company whose main source of income is a chain of retail stores strategically located along the Czech Republic's borders with Germany and Austria. This thesis aims to assess the company's financial risk and performance based on publicly available information between the years 2012 - 2016. The thesis is divided into two halves: a methodical part containing descriptions of indicators and processes which are used in the other half; the analytic part. The latter half is done with horizontal and vertical analyses while also delving into the results of key indicators. Along with the solvency models of Altman Z-score and the Kralicek quick test, we arrive at the final assessment of the company's financial situation. A comparison to competitors in the market further complements the final assessment. Last but not least, a short term financial plan mapping out the financial development of the company in 2017 is set up based on the analyses.
Klíčová slova: financial analysis; horizontal and vertical analysis; key indicators; bankruptcy and insolvency prediction models; financial plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2017
Datum podání práce: 9. 6. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63411/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: