Risk management in financial institutions with a focus on internal processes

Název práce: Risk management in financail institutions with a focus on internal processes
Autor(ka) práce: Mamedov, Kamran
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Müller, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis deals with internal processes taking place in financial institutions, especially with emphasis on processes related to internal control and risk management. The aim of the thesis is to investigate the structure and the role of the internal audit processes in financial institutions; to analyse weaknesses and possible threats in relation to risk management, and to come up with relevant recommendations for increasing the effectiveness of internal audit processes. The partial objective is to analyse a legal framework governing internal audit and risk management in the financial institution. The theoretical part of the thesis defines the meaning of internal control and audit in financial institutions, legal framework regulating the work of internal auditors, risk managers and controllers in financial institutions, and standards that must be respected and implemented by the financial institution during the provision of financial services. The practical part is a case study of VersaBank, a Canadaian financial institution. The main question is to find out what processes in the risk management department in the financial institution are the main ones, what are the secondary ones and how these processes are managed in a financial institution. The goal is to track and reveal the current construction of the company’s risk management procedures, and their effectiveness against the existing risks and threats.
Klíčová slova: Basel III; FATF; Audit
Název práce: Risk management in financial institutions with a focus on internal processes
Autor(ka) práce: Mamedov, Kamran
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Müller, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá interními procesy probíhajícími ve finančních institucích, zejména s důrazem na procesy související s vnitřní kontrolou a řízením rizik. Cílem práce je prozkoumat strukturu a úlohu procesů interního auditu ve finančních institucích; analyzovat slabé stránky a možné hrozby ve vztahu k řízení rizik a vypracovat příslušná doporučení pro zvýšení efektivity procesů interního auditu. Částečným cílem je analyzovat právní rámec upravující interní audit a řízení rizik ve finanční instituci. Teoretická část práce definuje význam interní kontroly a auditu ve finančních institucích, právní rámec upravující práci interních auditorů, manažerů rizik a správců finančních institucí a standardy, které musí finanční instituce dodržovat a provádět při poskytování finančních služeb. Praktická část je případovou studií společnosti VersaBank, kanadské finanční instituce. Hlavní otázkou je zjistit, jaké procesy v oddělení řízení rizik ve finanční instituci jsou hlavní, jaké jsou sekundární a jak jsou tyto procesy řízeny ve finanční instituci. Cílem je sledovat a odhalit současnou výstavbu postupů řízení rizik společnosti a jejich účinnost proti stávajícím rizikům a hrozbám.
Klíčová slova: audit; Basel III; FATF

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 17. 6. 2018
Datum obhajoby: 1. 11. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: