Insolvenční řízení a postavení insolvenčního správce v jednotlivých jeho fázích

Název práce: Insolvenční řízení a postavení insolvenčního správce v jednotlivých jeho fázích
Autor(ka) práce: Škrabálková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hásová, Jiřina
Oponenti práce: Moravec, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá insolvenčním řízením a postavením insolvenčního správce v jeho jednotlivých fázích. Cílem diplomové práce je prozkoumat průběh insolvenčního řízení a postavení insolvenčního správce založené na konkrétním příkladu z praxe. Diplomová práce ověří tři hypotézy, které jsou stanovené v úvodu práce. Autorka hodnotí změny zákonů, které vstoupily v platnost a mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pozornost je věnována i konkrétnímu příkladu právnické osoby, která se ocitla v insolvenčním řízení, kde je nejen představena role, povinnosti a činnosti insolvenčního správce, ale i průběh reorganizace. Závěr diplomové práce obsahuje i vlastní názory autorky.
Klíčová slova: úpadek; dlužník; věřitelé; konkurz; insolvenční správce; Insolvenční řízení; reorganizace; oddlužení
Název práce: Insolvency proceedings and position of insolvency administrator in individual phases of insolvency proceedings
Autor(ka) práce: Škrabálková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hásová, Jiřina
Oponenti práce: Moravec, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the insolvency proceedings and the position of the insolvency administrator in individual phases of insolvency proceedings. The aim of this diploma thesis is to investigate the process of insolvency proceedings and the position of the insolvency administrator based on a concrete example. The diploma thesis will verify three hypotheses, which are specified in the introduction of the thesis. The author evaluates the amendments to the laws that came into force and amends Act No. 182/2006 Coll., On Bankruptcy and the Methods of Resolution (Insolvency Act), as amended. Attention is also focused on a concrete example of a legal person who has been in insolvency proceedings, where is not introduced only the role, duties and activities of the insolvency administrator, but it is introduced also the process of the reorganization. The conclusion of the diploma thesis also contains the author's own view.
Klíčová slova: Insolvency; bankruptcy; debtor; creditors; reorganization; discharge; insolvency administrator

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2016
Datum podání práce: 20. 6. 2018
Datum obhajoby: 30. 8. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56313/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: