Risk a revenue management v hotelnictví

Název práce: Risk a revenue management v hotelnictví
Autor(ka) práce: Lžičař, Petr
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Merhaut, Marek
Oponenti práce: Tučková, Zuzana ; Škodová Parmová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jako v jiných průmyslových odvětvích, i v ubytovacím průmyslu hraje platební morálka obchodních partnerů a obchodní mix důležitou roli v úspěšném podnikání. Nedobrá platební morálka se může výrazně projevit na cash flow a potažmo i na samotné platební schopnosti hotelu. Z tohoto důvodu je žádoucí platební morálku zahrnout nejen do finančního řízení, ale i do risk managementu. Studie prokázala, že mezi nejvíce rizikové z hlediska platební morálky patří obchodní partneři českých hoteliérů z Řecka, Portugalska, Turecka a Itálie. Obchodní mix podnikatelských subjektů v hotelovém průmyslu se od obchodního mixu průmyslu zaměřeného na produkty částečně liší. Pro jeden hotel jako entitu může být obtížné udržovat škálu obchodních segmentů. Orientací na specifický obchodní mix může hotel maximalizovat příjmy prostřednictvím rozdílných charakteristik návratnosti, nákladů a rizik jednotlivých segmentů. Studie provedená s využitím postupů revenue a yield managementu ukázala, že různé obchodní segmenty mají odlišné dopady na příjem. Ukazuje se, že ačkoliv běžné optimalizační strategie příjmů jsou obecně užitečné, nedají se použít univerzálně.
Klíčová slova: dynamická tvorba cen; obchodní mix; optimalizace příjmů; platební morálka; risk management; revenue management; segmentace trhu; strategie tvorby cen; yield management
Název práce: Risk a revenue management in the Hotel industry
Autor(ka) práce: Lžičař, Petr
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Merhaut, Marek
Oponenti práce: Tučková, Zuzana ; Škodová Parmová, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
As in other industries, even in the hospitality industry, paying business partner morale and business mix plays an important role in successful business. Poor payment morale can significantly affect the cash flow and, therefore, the hotel's payment capabilities. For this reason, it is desirable to include payment discipline not only in financial management but also in risk management. The study has shown that among the most risky payment discipline are business partners of Czech hoteliers from Greece, Portugal, Turkey and Italy.The business mix of business entities in the hotel industry is partly different from the commercial mix of the product-oriented industry. For a hotel as an entity, it may be difficult to maintain a range of business segments. By orienting a specific business mix, the hotel can maximize revenue through the different returns, costs and risks of individual segments. A study conducted using revenue and performance management techniques has shown that different business segments have different income impacts. It turns out that although common optimization strategies of income are generally useful, they can not be universally applied.
Klíčová slova: dynamic pricing; business mix; income optimization; payment discipline; risk management; revenue management; market segmentation; pricing strategy; yield management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2012
Datum podání práce: 25. 6. 2018
Datum obhajoby: 6. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: