Analýza postavení firmy TubEx na trhu

Název práce: Analýza postavení firmy TubEx na trhu
Autor(ka) práce: Šťastný, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Vojík, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá jednou z metod analyzování postavení na trhu - SWOT analýzou. Tato analýza identifikuje hlavní podnikové přednosti (silné stránky), jeho největší slabiny (slabé stránky) a případné příležitosti a ohrožení plynoucí z vnějšího prostředí. Na jejich základě pak management činí strategická rozhodnutí. Tato práce se rovněž zabývá aplikací této metody na konkrétní podnik a na jejím základě navrhuje řešení problémů s cílem zlepšit či alespoň udržet současné postavení podniku.
Klíčová slova: ohrožení; příležitosti; slabé stránky; silné stránky; marketingové prostředí; analýza SWOT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3747/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: