Ekonomická migrace: Vliv toku remitencí na ekonomický růst rozvojových zemí s akcentem na region jižní Asie

Název práce: Ekonomická migrácia: Vplyv toku remitencií na ekonomický rast rozvojových krajín s akcentom na región južnej Ázie
Autor(ka) práce: Javorčeková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou ekonomickej migrácie, konkrétne jedným z jej sprievodných javov, ktorým sú remitencie. Finančné prostriedky zasielané ekonomickým migrantom späť do domovskej krajiny predstavujú významný a stabilný zdroj kapitálu predovšetkým pre rozvojové krajiny. Prinášajú zo sebou množstvo nezanedbateľných pozitív, ktoré majú priamy dopad na životnú úroveň obyvateľstva ako aj na ekonomiku ako celok. Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza vplyvu remitencií na hospodárstvo krajiny a vyvodenie ich kauzality na ekonomický rast v krajine na príklade Srí Lanky. V prvých dvoch kapitolách je vymedzený teoretický rámec diplomovej práce, sú definované základné pojmy, s ktorými v práci narábame a základné východiská danej problematiky. V tretej kapitole aplikujeme dané východiská na konkrétnej krajine, a síce na Srí Lanke. Na základe dostupných dát analyzujeme dopad remitencii na ekonomiku Srí Lanky a vzťah medzi objemom prijatých remitencií a ekonomickým rastom v krajine.
Klíčová slova: ekonomická migrácia; remitencie; rozvojové krajiny; ekonomický rast; zdrojová krajina; cieľová krajina; Srí Lanka
Název práce: Ekonomická migrace: Vliv toku remitencí na ekonomický růst rozvojových zemí s akcentem na region jižní Asie
Autor(ka) práce: Javorčeková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou ekonomické migrace, konkrétně jedním z jejích průvodních jevů, kterým jsou remitence. Prostředky zasílány ekonomickým migrantům zpět do domovské země představují významný a stabilní zdroj kapitálu především pro rozvojové země. Přinášejí s sebou množství nezanedbatelných pozitiv, které mají přímý dopad na životní úroveň obyvatelstva i na ekonomiku jako celek. Hlavním cílem diplomové práce je analýza vlivu remitencí na hospodářství země a vyvození jejich kauzality na ekonomický růst v zemi na příkladu Srí Lanky. V prvních dvou kapitolách je vymezen teoretický rámec diplomové práce, jsou definovány základní pojmy, se kterými v práci nakládáme a základní východiska dané problematiky. Ve třetí kapitole aplikujeme daná východiska na konkrétní zemi, a sice na Srí Lance. Na základě dostupných dat analyzujeme dopad remitencí na ekonomiku Srí Lanky a vztah mezi objemem přijatých remitencí a ekonomickým růstem v zemi.
Klíčová slova: remitence; rozvojové země; Srí Lanka; ekonomická migrace; zdrojová krajina; cílová země; ekonomický růst
Název práce: Economic Migration: Impact of the Remittances Flow on the Economic Growth of Developing Countries with Emphasis on the Region of South Asia
Autor(ka) práce: Javorčeková, Denisa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Neumann, Pavel
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of economic migration, namely one of its accompanying phenomena, which are remittances. The funds sent back by the economic migrant to the home country represent a significant and stable source of capital, especially for developing countries. They bring about a number of notable benefits that have a direct impact on the living standard of the population as well as on the economy as a whole. The main goal of the diploma thesis is to analyze the impact of remittances on the landscape economy and to draw their causality to the economic growth in the country for example in Sri Lanka. The first two chapters define the theoretical framework of the diploma thesis, define the basic concepts we work with and basic starting points of the given issue. In the third chapter, we apply the bases on a particular country - Sri Lanka. Based on available data, we analyze the impact of remittances on the Sri Lankan economy and the relationship between the amount of remittances received and the economic growth in the country.
Klíčová slova: developing countries; economic growth; remittances; economic migration; country of origin; destination country; Sri Lanka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2017
Datum podání práce: 28. 6. 2018
Datum obhajoby: 10. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62831/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: