Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb v evropských zemích

Název práce: Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb v evropských zemích
Autor(ka) práce: Porcalová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Průša, Ladislav
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou stárnutí obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. Řeší současnou situaci obyvatelstva a zaměřuje se na budoucí stav z hlediska projekce. Stárnutí populace souvisí s klíčovým tématem zajištění odpovídající péče o seniory. Na toto téma je také nahlíženo z pohledu financování služeb s ohledem na zatížení ekonomicky aktivních obyvatel. Zjištěné demografické údaje v jednotlivých zemích jsou dávány do komparace s Českou republikou. Přínos práce je zejména v určení potřeby sociální péče o seniory a nalezení nedostatků, které se jejich poskytování týkají. Cílem je zmapování současného stavu, vytvoření odhadu budoucího stavu a nalezení možných řešení, která by přispěla k efektivnímu zabezpečení bezpečného, klidného a důstojného stáří.
Klíčová slova: stárnutí; senioři; služby sociální péče; prognóza; obyvatelstvo; příspěvek na péči
Název práce: Consequences of population ageing in the light of social services need in European countries
Autor(ka) práce: Porcalová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Průša, Ladislav
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with ageing in selected European countries. It deals with the current situation of the population and focuses on the future state of projection. The ageing is connected to the key issue of ensuring adequate care for the elderly. This topic is approached from the view of financing the services with regard to the burden on the economically active population. Determined demographic data in individual countries is compared with the Czech Republic. The benefit of this work is mainly in determining the need for social care for the elderly and finding the deficiencies that limit their provision. The aim is to map the current condition, to create an estimate of the future situation and to find possible solutions that would contribute to the effective security of a safe, calm and dignified age.
Klíčová slova: ageing; seniors; social care services; prognosis; population; personal care benefits

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2018
Datum podání práce: 30. 6. 2018
Datum obhajoby: 5. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65428/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: