Vnímání strategického plánovacího procesu ve sportovním prostředí a jeho vliv na výkonnost sportovního klubu

Název práce: Perception of Strategy Formulation Process in the Sport Environment and Its Influence on Performance of the Sport Club
Autor(ka) práce: Tripes, Stanislav
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Štrach, Pavel; Slepičková, Irena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this study is to address how NPSO managers perceive the steps of the strategy formulation process, managerial approaches, and skills within the strategic planning process and how these perceptions impact organisational performance. The number of non-profit sports organisations (NPSOs) associated under selected national sports governing bodies in the Czech Republic is almost 8,000. The explanatory sequen-tial mixed methods design was used where the quantitative phase was based on an in-depth questionnaire distributed to NPSOs. The questionnaire covers the perception of the whole strategic planning process and was answered by 351 NPSOs. The quantitative data was clustered and later used as a sampling tool for the qualitative phase and 11 managers were selected for a semi-structured interview. The results of both phases supported the theory that the strategy and strategic planning process in NPSOs are not conducted explicitly although some steps in the process are non-systematically used. The strategy, as presented in mainstream sports management literature, is not useful for an NPSO. The recommendation for managers is to use the stakeholder approach for strategy formulation and implementation, where managers work actively with their stakeholders. The strategy perception analysis in the sports environment was not pro-vided and the discussion of strategy in NPSOs is lacking. This dissertation uncovers a new field of research.
Klíčová slova: Strategy in sport environment; Performance measurement; Managerial perception
Název práce: Vnímání strategického plánovacího procesu ve sportovním prostředí a jeho vliv na výkonnost sportovního klubu
Autor(ka) práce: Tripes, Stanislav
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Štrach, Pavel; Slepičková, Irena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je, jak manažeři neziskových sportovních klubů vnímají kroky procesu tvorby strategie, jaké manažerské přístupy a dovednosti v rámci procesu strategického plánování využívají a jak jejich vnímání ovlivňuje výkonnost organizace. Do výzkumu bylo zařazeno téměř 8 000 neziskových sportovních organizací (NPSO) spojených s vybranými národními sportovními svazy. Ke zpracování byl využit explanatorní sekvenční smíšených výzkum, kde kvantitativní fáze byla založena na hloubkovém dotazníku distribuovaném NPSO. Dotazník se zabývá vnímáním celého procesu strategického plánování a zodpovězen byl 351 NPSO. Kvantitativní data byla analyzována pomocí několika statistických metod, shluková analýza byla později použita jako nástroj pro výběr respondentů pro kvalitativní fázi - polo-strukturovaný rozhovor, kterého se zúčastnilo 11 manažerů. Výsledky obou fází podpořily teorii, že proces strategie a strategického plánování v NPSO není prováděn explicitně, i když některé kroky v procesu nejsou systematicky využívány. Strategie, z pohledu uváděného v literatuře sportovního managementu, není pro NPSO přiliš využitelná. Doporučením pro manažery je využívat přístup partnerů pro formulování a implementaci strategií, kdy manažeři aktivně spolupracují se svými zúčastněnými stranami. Analýza vnímání strategie v sportovním prostředí nebyla poskytnuta a diskuse o strategii v NPSO chybí. Tato disertace odhaluje novou oblast výzkumu.
Klíčová slova: Měření výkonnosti; Manažerské vnímání; Strategie ve sportovním prostředí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 7. 2015
Datum podání práce: 11. 7. 2018
Datum obhajoby: 6. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66378/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: