Dopady terorismu na mezinárodní cestovní ruch z pohledu behaviorální ekonomie

Název práce: Effects of terrorism on international tourism from the perspective of behavioural economics
Autor(ka) práce: Havlíčková, Blanka
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Wawrosz, Petr; Ušiak, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The impact of terrorism on international tourism has been studied many times. This thesis deals with this issue from a new perspective of behavioral economics, which emphasizes cognitive distortions in human decision-making. The aim of the thesis was to theoretically map out the cognitive distortions in human decision-making connected with the impact of terrorism on international tourism, whether on consumers/visitors of tourist destinations, operators or public authorities. This thesis presents in total nineteen cognitive distortions and also delineates their practical implications. This work also tries to find out if the presence of armed soldiers and policemen in tourist centers increases or decreases the subjective risk perception of a terrorist attack and also whether the presence of these armed forces in front of the tourist attraction reflects the willingness of tourists to visit the tourist attraction and spend more on the admission fee. For this purpose, this dissertation thesis presents researches based on behavioral method with setting in Prague, Paris and Jerusalem, involving a total of 3000 respondents. The main finding of this dissertation thesis is that the subjective risk perception of terrorism in the presence of armed soldiers is influenced by the prevalence of chronic anxiety and/or chronic depression. The findings of this dissertation may be useful for public authorities who decide on the location of the armed forces in city centers.
Klíčová slova: tourism; terrorism ; behavioural economics
Název práce: Dopady terorismu na mezinárodní cestovní ruch z pohledu behaviorální ekonomie
Autor(ka) práce: Havlíčková, Blanka
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Wawrosz, Petr; Ušiak, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Dopady terorismu na mezinárodní cestovní ruch byly v minulosti již mnohokrát zkoumány. Tato dizertační práce se na tuto problematiku dívá novou optikou tzv. behaviorální ekonomie, která pracuje s kognitivními zkresleními spotřebitelů. Cílem práce bylo za prvé teoreticky zmapovat, k jakým kognitivním zkreslením v lidském rozhodování v souvislosti s dopady terorismu na mezinárodní cestovní ruch dochází, ať už na straně spotřebitelů/návštěvníků turistických destinací, provozovatelů anebo orgánů státní správy. Těchto zkreslení práce odhalila a blíže s možnými praktickými implikacemi uvedla celkem devatenáct. Dále si práce kladla za cíl zjistit, zda přítomnost ozbrojených vojáků a policistů v turistických centrech zvyšuje nebo snižuje subjektivní vnímání rizika teroristického útoku a zda se přítomnost těchto ozbrojených složek před turistickými atraktivitami odráží na ochotě turistů danou atraktivitu navštívit a za danou atraktivitu utrácet na vstupném. K tomuto účelu jsou v dizertační práci popsány výzkumy založené na behaviorální metodě se zasazením v Praze, Paříži a Jeruzalémě, kterých se účastnilo 3000 respondentů. Hlavním přínosem této dizertační práce je pak zjištění, že subjektivní vnímání rizika teroristického útoku v přítomnosti ozbrojených vojáků je ovlivněno skutečností, zda dotazovaný trpí chronickou úzkostí a/nebo chronickou depresí. Zjištění této dizertační práce mohou být užitečná pro orgány státní správy, které o umístění ozbrojených složek do center měst rozhodují.
Klíčová slova: terorismus; cestovní ruch; behaviorální ekonomie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2015
Datum podání práce: 27. 7. 2018
Datum obhajoby: 25. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55337/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: