Vliv vybraných Gorbačovových opatření z druhé poloviny 80. let 20. století na rozpad Sovětského svazu

Název práce: Vliv vybraných Gorbačovových opatření z druhé poloviny 80. let 20. století na rozpad Sovětského svazu
Autor(ka) práce: Slaninová, Karin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fabianková, Klára
Oponenti práce: Brhelová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou Gorbačovových opatření v rámci glasnosti, která zapříčinila společensko-politické změny. Zkoumány jsou také reformy perestrojky, které s nimi úzce souvisely. Stěžejní části je analýza vlivu reforem glasnosti na pád Sovětského svazu. V teoretické části práce hodnotí snahy o uvolnění hospodářsko-společenských a politických vztahů. K největšímu posunu dochází za vlády N. Chruščova. V praktické části práce vyhodnocuje vybrané reformy přestavby z druhé poloviny 80. let 20. století. Ekonomická opatření v rámci perestrojky byla v konečném důsledku neúspěšná a hospodářskou krizi ještě prohloubila. Reformy podcenily vedlejší účinky a jejich povaha nebyla slučitelná s tržními prvky. Opatření v rámci glasnosti společně s demokratizací úspěšné byly, ale přesahovaly rámec původního úmyslu glasnosti. Okrajově je také analyzována zahraniční politika Sovětského svazu v druhé polovině 80. let 20. století. Práce z části potvrzuje hypotézu, že opatření v rámci glasnosti přispěla k pádu SSSR.
Klíčová slova: M. S. Gorbačov; Glasnost ; Perestrojka; 80. léta 20. století; Sovětský svaz
Název práce: The Influence of Selected Gorbachev's Measures from the Second Half of the 1980s on the Fall of the Soviet Union
Autor(ka) práce: Slaninová, Karin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fabianková, Klára
Oponenti práce: Brhelová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the analysis of the Gorbachev's measures within the glasnost following the economic situation and the social-political changes that led to the breakup of the Soviet Union. In the theoretical part, the thesis evaluates the efforts to liberate social-political relations. The biggest progress was made by Nikita S. Khrushchev. The practical part of the thesis evaluates the selected reconstruction reforms from the second half of the 1980 s. The economic measures of perestroika were in the end unsuccessful and deepened the economic crisis. On the other hand, reforms of glasnost along with democratization were successful, but they were beyond the original intention. The thesis partly confirms the hypothesis that measures within the glasnost contributed to the fall of the USSR. This thesis also deals with the reasons, why these selected reforms were unsuccessful and also points on other possible causes of the fall of the USSR for example foreign policy There we can classify economical situation, foreign policy or the fall of the regime in the satellite countries.
Klíčová slova: M. S. Gorbachev ; Perestroika ; Glasnost; 80s of the 20th Century; Soviet Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2018
Datum podání práce: 16. 8. 2018
Datum obhajoby: 10. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65325/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: