Dopad sankcí EU vůči Rusku a ruského embarga na dovoz potravin z EU na české zemědělství a spotřebitele v letech 2014 – 2017

Název práce: Dopad sankcí EU vůči Rusku a ruského embarga na dovoz potravin z EU na české zemědělství a spotřebitele v letech 2014 – 2017
Autor(ka) práce: Škrabánek, Matěj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Bednář, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem práce je vliv sankcí, uvalených od roku 2014 mezi EU a Ruskou federací v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, na české zemědělství a spotřebitele. Teoretická část shrnuje potřebnou teorii k sankcím, jejich dopadům, hodnocení účinnosti a nabízí chronologický seznam opatření zavedených mezi EU a Ruskem. Praktická část se zabývá kauzální analýzou vybraných ukazatelů, jako jsou ceny, agrární zahraniční obchod, spotřeba potravin, podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě nebo vývoj zaměstnanosti a mezd na časových řadách 2011 – 2017. Práce naplňuje své cíle a identifikuje konkrétní dopady sankcí na české zemědělství, potažmo spotřebitele, přičemž zároveň mapuje vývoj odvětví v posledních letech.
Klíčová slova: Zemědělství; Spotřeba potravin; Mezinárodní sankce; Krize na Ukrajině; Ruská federace
Název práce: Impact of the sanctions between EU and Russian federation on czech agriculture and consumer in 2014 - 2017
Autor(ka) práce: Škrabánek, Matěj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Bednář, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the influence of the sanctions imposed by the EU and Russian Federation because of the Ukraine Crisis, on czech agriculture and consumers. The first part summarizes the necessary theory of sanctions including their impact, the effectiveness evaluation and a list of specific sanctions imposed by EU and Russia. The second part deals with causal analysis of selected indicators such as prices, agrarian foreign trade, food consumption, the share of the agriculture in gross value added or the development of employment and wages in the period of 2011 – 2017. The work fullfils its objectives and identifies the specific impacts of the sanctions on czech agriculture and consumers, while describing the development of czech agriculture in recent years.
Klíčová slova: Agriculture; Food consumption; International sanctions; Ukraine crisis; Russian federation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2017
Datum podání práce: 18. 8. 2018
Datum obhajoby: 19. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63703/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: