Dopady zdanění cigaret na spotřebu a černý trh v ČR

Název práce: Dopady zdanění cigaret na spotřebu a černý trh v ČR
Autor(ka) práce: Rücker, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na daně zatěžující cigarety v České republice mezi lety 2000 a 2015 a zkoumá dopad těchto daní na spotřebu a velikosti černého trhu v České republice. Použito je především dat nasbíraných Celní správou při jejich snaze zadržet ilegální cigarety. Závislosti spotřeby a velikosti černého trhu na míře zdanění jsou zjišťovány pomocí korelačního koeficientu. Ten bezpečně potvrzuje většinu předpokladů o ovlivňování spotřeby. V případě černého trhu pak tento přístup naráží na určité limitace, způsobené jak kvalitou, tak nedostatkem spolehlivých dat. Většina výsledků buď předpoklady vyvrací nebo je s nimi v rozporu.
Klíčová slova: Daň z cigaret; cigarety; černý trh; tabákové výrobky; pašování cigaret; daňové zatížení
Název práce: Impact of cigarette taxation on consumption and black market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Rücker, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Čejková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis is focused on excise on cigarettes in Czech Republic between the year 2000 and 2015. It investigates impacts of these taxes on consumption and size of the black market in Czech Republic. It uses mainly data created by Customs agency which were gathered during their actions against illegal tobacco trade. The dependence of consumption and the size of the black market on the rate of taxation is determined using a correlation coefficient. It proves most of the assumptions about consumption of cigarettes are correct. In the case of black market, the approach is limited mostly by quality of the gathered data and by the lack of the data gathered about black market. Most of the findings are against the hypothesis or proves the opposite.
Klíčová slova: tax burden; black market; tobacco products; cigarette; Cigarette tax; cigarette smuggling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2017
Datum podání práce: 18. 8. 2018
Datum obhajoby: 4. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61547/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: