Měnová reforma v roce 1953 a její dopad na životní úroveň

Název práce: Měnová reforma v roce 1953 a její dopad na životní úroveň
Autor(ka) práce: Plášil, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufek, Pavel
Oponenti práce: Nikodym, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá měnovou reformou provedenou v roce 1953 v Československu a jejím dopadem na životní úroveň obyvatelstva. Prověřuji hypotézu, že cíle pětiletého plánu vedly k výrazně nižšímu nárůstu spotřeby a životní úrovně, než by odpovídalo reálnému růstu československé ekonomiky. V teoretické části se věnuji hospodářskému, sociálnímu a historickému kontextu zkoumaného období, který je nezbytný pro pochopení praktické části. Zde již porovnávám životní úroveň v různých časových obdobích. Pro komparaci jsem využil vybrané ukazatele (národní důchod, spotřebu, příjmy a výdaje domácností). Stěžejní determinantou životní úrovně pro moji práci je osobní spotřeba, která, dle mého názoru, nejlépe odhaluje skutečnou životní úroveň. Na základě zjištěných informací musím konstatovat, že celková životní úroveň vzrostla, avšak měnová reforma měla dopad na zpomalení jejího tempa růstu.
Klíčová slova: Měnová reforma; socialismus; životní úroveň
Název práce: Monetary reform in 1953 in Czechoslovakia and her impact on living standards
Autor(ka) práce: Plášil, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dufek, Pavel
Oponenti práce: Nikodym, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the monetary reform in 1953 in Czechoslovakia and her impact on living standards. I investigate the hypothesis that goals of first fire-year plan were not achieved in case of living standards. In the theoretical part I describe economic, social and historical context which is important for understanding the practical part. In the practical part I compare living standards before and after the monetary reform. For this purpose, I use national income, consumption, revenues and expenditure of households. The most important determinant for my thesis is personal consumption, which in my opinion shows living standards in the best way. According to gathered information for this thesis, the overall living standards grew, but the monetary reform had impact on slowdown her growth rate.
Klíčová slova: Monetary reform; socialism; living standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2018
Datum podání práce: 19. 8. 2018
Datum obhajoby: 12. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65240/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: