Analýza trhu práce v období konjktúry (2011-2016) v ČR z pohladu politiky zamestnanosti

Název práce: Analýza trhu práce v období konjunktúry (2011 - 2016) v Českej republike z pohľadu politiky zamestnanosti
Autor(ka) práce: Jusková, Katarína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adámek, Petr
Oponenti práce: Macáková, Libuše
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Náplňou práce je zobraziť situáciu na českom trhu práce z pohľadu politiky zamestnanosti. Znázorniť účinnosť nástrojov aktívnej politiky a celkovo zhodnotiť efektívnosť financovania štátnej politiky v súvislosti s vývojom trhu práce. Časové obdobie je zvolené s nástupom oživovania ekonomiky v roku 2011 až do roku 2016. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Cieľom teoretickej časti je definovať základné pojmy a východiská skúmaných oblastí, jedná sa teda špecificky o pojmy súvisiace s trhom práce, nezamestnanosťou a politikou zamestnanosti. Následne praktická časť obsahuje konkrétnu analýzu trhu práce v danom období. Analýza je doplnená o rozbor nezamestnanosti z hľadiska evidencie Úradu práce. V druhej polovici praktickej časti je zobrazená politika zamestnanosti, jej financovanie a predovšetkým vplyv na trh práce. V práci sú podrobne zobrazené najdôležitejšie nástroje aktívnej a pasívnej politiky zamestnanosti a ich dopady na vývoj trhu práce v sledovanom období. Na základe analýzy je možné konštatovať, že situácia na trhu práce sa každoročne výrazne zlepšovala a nezamestnanosť dosahovala priaznivých hodnôt. Postupne dochádzalo k poklesu nezamestnanosti aj u ohrozených skupín. Medzi najvýznamnejšie nástroje aktívnej politiky, ktoré prispeli k danej situácii je nutné zaradiť verejne prospešné práce, spoločensky účelné miesta, rekvalifikácie a pre OZP chránené pracovné miesta.
Klíčová slova: Aktívna politika zamestnanosti; Pasívna politika zamestnanosti; Nezamestnansoť; Trh práce; Úrad práce ČR; Politika zamestnanosti
Název práce: Analýza trhu práce v období konjktúry (2011-2016) v ČR z pohladu politiky zamestnanosti
Autor(ka) práce: Jusková, Katarína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adámek, Petr
Oponenti práce: Macáková, Libuše
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Náplňou práce je zobraziť situáciu na českom trhu práce z pohľadu politiky zamestnanosti. Znázorniť účinnosť nástrojov aktívnej politiky a celkovo zhodnotiť efektívnosť financovania štátnej politiky v súvislosti s vývojom trhu práce. Časové obdobie je zvolené s nástupom oživovania ekonomiky v roku 2011 až do roku 2016. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Cieľom teoretickej časti je definovať základné pojmy a východiská skúmaných oblastí, jedná sa teda špecificky o pojmy súvisiace s trhom práce, nezamestnanosťou a politikou zamestnanosti. Následne praktická časť obsahuje konkrétnu analýzu trhu práce v danom období. Analýza je doplnená o rozbor nezamestnanosti z hľadiska evidencie Úradu práce. V druhej polovici praktickej časti je zobrazená politika zamestnanosti, jej financovanie a predovšetkým vplyv na trh práce. V práci sú podrobne zobrazené najdôležitejšie nástroje aktívnej a pasívnej politiky zamestnanosti a ich dopady na vývoj trhu práce v sledovanom období. Na základe analýzy je možné konštatovať, že situácia na trhu práce sa každoročne výrazne zlepšovala a nezamestnanosť dosahovala priaznivých hodnôt. Postupne dochádzalo k poklesu nezamestnanosti aj u ohrozených skupín. Medzi najvýznamnejšie nástroje aktívnej politiky, ktoré prispeli k danej situácii je nutné zaradiť verejne prospešné práce, spoločensky účelné miesta, rekvalifikácie a pre OZP chránené pracovné miesta.
Klíčová slova: Nezaměstnanost; Trh práce; Úřad práce ČR; Politika zaměstnanosti; Aktivní politika zaměstnanosti; Pasivní politika zaměstnanosti
Název práce: Analysis of the labour market during the economic boom in the Czech Republic from the point of view of employment policy
Autor(ka) práce: Jusková, Katarína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Adámek, Petr
Oponenti práce: Macáková, Libuše
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to show labour market situation in the Czech Republic from the perspective of labour market policies, to illustrate the effectiveness of active labour policy instruments and to evaluate overall capability of state financing in the context of labour market advancements. The time span is chosen from the beginning of economic recovery in 2011 until the year 2016. The work is divided into a theoretical and practical part. The aim of the theoretical part is to define basic concepts and assumptions related to the examined areas; specifically labour market, unemployment and labour market policy. Consecutive practical section investigates particular labour market conditions in the review period. The analysis also includes complementing unemployment report based on the Labour Office evidence. Furthermore, the practical part provides an overview of labour market policy, its financing and, mainly, its impact on the labour market. In addition, the most important active and passive labour market policy instruments and their corresponding effects on the labour market in the examined period are described in detail. The analysis suggests that the labour market situation was significantly improving year by year and unemployment was reaching favourable levels. There was a gradual decline in unemployment among disadvantaged groups, too. It can be concluded that the most crucial actions of active labour market policy, which contributed to the improvement of the labour market, were community service, socially meaningful jobs, retraining, and PPE-protected jobs.
Klíčová slova: Unemployment; Labour market; Labour Office of the Czech Republic; Labour market policy; Active labour market policy; Passive labour market policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2018
Datum podání práce: 27. 8. 2018
Datum obhajoby: 16. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65190/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: