Nudging and choice architecture in health - A way to improve nutrition?

Název práce: Nudging and choice architecture in health - A way to improve nutrition?
Autor(ka) práce: Quirchmair, Markus
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Fahy, Nick
Jazyk práce: English
Abstrakt:
AbstractBackground: A large proportion of the global burden of non-communicable diseases are caused by unhealthy food choices of individuals which are shaped by unconscious factors. Nudging and choice architecture can be a tool for policymakers in order to steer people towards choices that will help them to live healthier, longer and better lives. This is an emerging strategy gaining attention within Austria, but about which many uncertainties remain.Objective: The purpose of this study was to explore the current state of ‘nudging’ in Austria, taking the specific example of its application for healthier nutrition. First and foremost, this study provides insights of the attitudes, perceptions and knowledge of decision-makers and advisors regarding the theoretical concepts of ‘nudging’ and ‘choice architecture’ in the Austrian health setting.Methods: With a grounded theory approach ten semi-structures interviews were conducted with decision-makers and advisors in the Austrian healthcare system. Purposive sampling was used to identify these participants.Results: The most important finding was that there seems to be a lack of knowledge and discussion about the topic of nudging and choice architecture in Austria. Five different themes were identified after the analysis: Ignorance, fuzzy definition, ethical aspects, evidence of nudging and political influences. Conclusion: There is the need of an objective and fact-based political and societal discussion about nudging, the opportunities and benefits as well as the risks and the limits to it.
Klíčová slova: Nutrition; Choice Architecture; Qualitative Research; Behavioural Economics; Nudging
Název práce: Nudging and choice architecture in health - A way to improve nutrition?
Autor(ka) práce: Quirchmair, Markus
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Fahy, Nick
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Velká část světové zátěže nepřenosných nemocí je způsobena nezdravým výběrem jídla, který jsou utvářen nevědomými faktory jedinců. Usměrňování (Nudging) může být nástrojem politický činitelů k řízení volby lidí směrem k zdravějšímu, delšímu a lepšímu životu. Tato nově objevená strategie nabývá na pozornosti v Rakousku, nicméně mnoho nesrovnalostí stále zůstává nevyjasněno. Účelem této práce bylo prozkoumat současnou situaci ohledně usměrňování v Rakousku s konkrétním zaměřením na zdravější výživu. V první řadě studie poskytuje vhled na přístup, pohledy a znalosti osob s rozhodovacími pravomocemi a jejich poradci v otázkách ohledně usměrňování v prostředí rakouského zdravotního systému. S odůvodněnou teorií se uskutečnilo deset polo-strukturovaných rozhovorů s osobami s rozhodujícími pravomocemi a poradci v rakouském systému zdravotní péče. Na identifikaci těchto účastníků byl použit účelový vzorek.Nejdůležitějším zjištěním bylo, že existuje málo znalostí a diskuze o usměrňování v Rakousku. Po analýze bylo identifikováno pět různých témat: ignorace, nejasné definice, etické aspekty, důkazy usměrňování a politický vliv.Je potřeba vytvořit cíl v podobě faktických politických a společenských diskuzí na téma usměrňování. Řešit jak příležitosti a benefit, tak i rizika a limity.
Klíčová slova: Výživa; Kvalitativní výzkum; Behaviorální ekonomika; Nudging; Choice Architecture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 4. 2018
Datum podání práce: 13. 9. 2018
Datum obhajoby: 24. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65759/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: