Právní aspekty skončení pracovního poměru ve společnosti Fortuna

Název práce: Právní aspekty skončení pracovního poměru ve společnosti Fortuna
Autor(ka) práce: Růžková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vondráček, Jan
Oponenti práce: Mikulová, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá právními aspekty zásadního momentu výkonu závislé práce, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak z pohledu zaměstnance, totiž skončením pracovního poměru. Z právního hlediska jde zejména o charakteristiku způsobů skončení pracovního poměru, a to nejen pokud jde o zákonný text, ale i o jeho ustálený právní výklad. V teoretické části práce bude kromě literární rešerše provedena také komparace právních aspektů skončení pracovního poměru v České republice, na Slovensku a v Polsku. Na to navazuje praktická část, která se věnuje analýze mobility pracovních sil ve vybrané společnosti. Zkoumá fluktuace, příčiny a způsoby odchodu zaměstnanců mezi lety 2011 až 2018, včetně dotazníkového šetření mezi odcházejícími zaměstnanci za poslední rok a půl, na jehož základě budou definovány příčiny odchodu zaměstnanců ze společnosti. Výstup práce představuje návrh doporučení ke zlepšení situace, který reaguje na učiněná zjištění.
Klíčová slova: pracovní poměr; skončení pracovního poměru; výpověď
Název práce: Legal aspects of termination of employment in Fortuna company
Autor(ka) práce: Růžková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vondráček, Jan
Oponenti práce: Mikulová, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the the termination of the employment relationship. From a legal perspective, it is mainly about the presentation of the most common ways of termination of employment, including acquainting the reader with a legal interpretation. In the theoretical part of the thesis, apart from literary research, comparison of legal aspects of termination of employment in the Czech Republic, Slovakia and Poland will be carried out. This is followed by a practical part which presents analysis of mobility of labour in Fortuna company. It examines the highness of labour turnover, the causes and the ways of employee exit of the company between 2011 and 2018, including a survey interview between outgoing employees over the past year and a half, to define the reasons for leaving employees. In conclusion I suggest some recommendations for improvement of the situation, which responds to the identified possible shortcomings of the company.
Klíčová slova: Employment relationship; termination of employment; dismissal

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2018
Datum podání práce: 18. 9. 2018
Datum obhajoby: 13. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65366/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: