Postavení Finska v mezinárodním obchodě a jeho proexportní politika

Název práce: Postavení Finska v mezinárodním obchodě a jeho proexportní politika
Autor(ka) práce: Zouharová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o postavení Finska v mezinárodním obchodě s důrazem na detailní rozbor finského vývozu a jeho specialit spolu s rolí státu v proexportní politice zaměřené na podporu vývozních firem. Práce je doplněna o kulturní pohled do národnostních specifik, které mohou vnášet světlo do oblastí, které jsou těmito kulturními odlišnostmi ovlivněny. Práce identifikuje slabiny v procesu proexportní pomoci směrem k finským firmám navrhuje konkrétní kroky ke zlepšení. Minoritním cílem je podpoření či vyvrácení kulturních tvrzení publikovaných G. Hofstedem a F. Trompenaarsem. Veškeré teoretické poznatky jsou následně prošetřeny vlastním výzkumem, ať už se jedná o dotazníkové zkoumání či hloubkové rozhovory. Na základě toho pak práce přináší hlubší náhled na zkoumanou oblast spolu s detailními sférami finské reality, přičemž jsou na základě dotazníkového šetření identifikovány konkrétní příležitosti ke zdokonalení existujících procesů.
Klíčová slova: Finsko; export; kultura; podpora
Název práce: Finland's Position in International Trade and its Pro-export Policy
Autor(ka) práce: Zouharová, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the position of Finland in international trade with an emphasis on a detailed analysis of Finnish export and its specialities, together with the role of the state in pro-export policy focused on supporting export companies. The paper is complemented by a cultural perspective into national specificities that can bring light to areas that are affected by these cultural differences. The paper identifies weaknesses in the process of export assistance towards the Finnish companies proposing concrete steps for improvement. The minor goal is to support or refuse the cultural claims published by G. Hofstede and F. Trompenaars. All theoretical information is then investigated with own research, whether questionnaire research or in-depth interviews. On the basis of this, the work brings a deeper insight into the area under examination, along with the detailed spheres of Finnish reality, and based on the questionnaire survey, opportunities to improve existing processes are identified.
Klíčová slova: Finland; Export; Culture; Support

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2018
Datum podání práce: 19. 11. 2018
Datum obhajoby: 18. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64479/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: