Vytvoření realtime webové aplikace pomocí frameworků ReactJS a Laravel

Název práce: Vytvoření realtime webové aplikace pomocí frameworků ReactJS a Laravel
Autor(ka) práce: Haška, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro objednávání materiálu od dodavatele se zpracováním v reálném čase za pomocí frameworků ReactJS a Laravel. Pomocí analýzy existujících řešení a rešerše informací pro tvorbu takovéto aplikace je proveden návrh celé aplikace. Na základě tohoto návrhu je postupně popisován způsob implementace takovéto aplikace do reál-ného prostředí. Práce je rozdělena do tří základních celků. První z nich je popis metodiky práce, kde je podrobně popsáno, jaké metody jsou použity pro splnění cílů této práce. Druhý celek je teoretická část, kde jsou popsány základy webo-vých aplikací. Webové aplikace zpracovávají a zobrazují data v reálném čase pro všechny instance této aplikace a pak také popis nástrojů, které jsou použity při tvorbě samotné aplikace, což je v tomto případě třeba framework ReactJS nebo framework Laravel. Třetí a poslední celek je praktická část, což je samotná tvorba aplikace za použití informací a nástrojů z předchozích dvou celků.
Klíčová slova: webová aplikace; realtime; reactjs; laravel; framework; php; javascript
Název práce: Create realtime web application with ReactJS and Laravel framework
Autor(ka) práce: Haška, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the creation of a web application for ordering material from the supplier with real time processing using the ReactJS and Laravel frameworks. Using an analysis of existing solutions and information retrieval for creating such an application, a whole application design is performed, which means designing the application architecture and designing the data processing architecture. Based on this proposal, it is gradually described how to implement such application into a real environment. The work is divided into three basic units. The first is a description of the work methodology, which describes in detail what methods are used to meet the objectives of this work. The second is the theoretical part, which is a necessary prerequisite for the practical part. Here are the basics of web applications as such, web applications that process and display real-time data for all instances of this application, and then a description of the tools that are used to create the application itself, which is the framework of ReactJS or the Laravel framework . The third and final whole is practical, which is the actual creation of the application using information and tools from the previous two units.
Klíčová slova: realtime; reactjs; laravel; framework; web application; php; javascript

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2018
Datum podání práce: 28. 11. 2018
Datum obhajoby: 24. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65649/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: