Analýza inflace ve vybraných zemích ASEAN

Název práce: Analýza inflace ve vybraných zemích ASEAN
Autor(ka) práce: Pham, Thuy Trang
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Formánek, Tomáš
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Inflace je definována jako nárůst cenové hladiny zboží a služeb v dané ekonomice. Typy a druhy inflací se rozlišují podle prvotních činitelů, které cenový pohyb vyvolávají. Mezi hlavní činitele působící na inflaci zpravidla patří vývoj peněžní zásoby, výše HDP, míra nezaměstnanosti, úrokové sazby a další. Cílem diplomové práce je ekonometrická analýza a srovnání dynamiky inflace mezi vybranými otevřenými ekonomikami v rámci ASEAN. Pomocí VAR modelů bude zkoumáno, který z makroekonomických ukazatelů má na inflaci největší vliv a zda pozorování odpovídá ekonomické teorii. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola je věnována ekonomické teorii inflace, jaké jsou její příčiny a důsledky, a metodám jejího měření. V další části jsou popsány teorie časových řad a vysvětlení ekonometrických modelů, které byly při analýze použity. Empirická část práce obsahuje aplikaci modelů na reálných datech vybraných makroekonomických časových řad pro zvolené státy. V závěru práce jsou výsledky interpretovány a vzájemně srovnány.
Klíčová slova: inflace; VAR modely; Grangerova kauzalita; funkce odezvy; varianční dekompozice chyby předpovědi
Název práce: Analysis of Inflation in Selected ASEAN Countries
Autor(ka) práce: Pham, Thuy Trang
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Formánek, Tomáš
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Inflation is defined as an increase in the price level of goods and services. Types of inflation are differentiated based on the primary factors that the price movement caused. According to many studies, the main factors which influence inflation are money supply, GDP, unemployment rates and interest rates. The aim of this thesis is an econometric analysis and comparison of dynamics of inflation among selected open economies of ASEAN. Using VAR models, it will examine which of the macroeconomic indicators has the greatest impact on inflation and whether it corresponds to economic theory. The thesis is divided into five main chapters. The first chapter deals with the economic theory of inflation, its causes and consequences and the methods of its measurement. The next parts describe time series theories and explanations of the economic models that were used in the analysis. The empirical part of the thesis contains the application of models to real data of macroeconomic time series for selected states. The models are then verified and the results interpreted and compared.
Klíčová slova: inflation; VAR model; Granger causality; IRF; FEDV

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2018
Datum podání práce: 28. 11. 2018
Datum obhajoby: 30. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65625/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: