Analýza požadavků a návrh IS pro malé obce

Název práce: Analýza požadavků a návrh IS pro malé obce
Autor(ka) práce: Bachová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o analýze požadavků a návrhu informačního systému pro malé obce, tzv. obce I. typu. Cílem práce je analyzování potřeb pracovníků nebo veřejných funkcionářů obecních úřadů zejména obcí I. typu a vytvořením návrhu jednotného informačního systému pomocí agilní metodiky Scrum do takzvaného Product Backlog.Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmu informační systém, obecnými principy návrhu a architekturou informačního systému, metodami zjišťování požadavků (pozorování, dotazování) a jejich formami zaznamenávání, jako je user stories, use case a jejich strukturování. Dále je uveden popis agilní metodiky Scrum, tj. praktiky, role, principy a Product Backlog. Praktická část se soustředí na celkovou analýzu problematiky zpracování informací na obecních úřadech a ziskem požadavků pomocí metody pozorování a dotazníkového šetření. Následně jsou požadavky uspořádané do podoby user stories, use case a strukturovány. V závěru jsou řešené základní potřeby na architekturu informačního systému, náznak postupu pomocí agilní metodiky Scrum a uživatelské příběhy uspořádané do Product Backlog.
Klíčová slova: informační systém; obec; požadavky; Scrum; Product Backlog; agilní metodika
Název práce: Requirements analysis and design of information system for small municipalities
Autor(ka) práce: Bachová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Pavlíček, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis addresses requirement analysis and design for information system for small villages designated as 1st type municipalities. Thesis aims to analyse requirements of workers or officials on 1st type municipalities and creation of proposal for unified information system using agile methodology Scrum in form of so-called Product Backlog.Theoretical part look into explaining concept of information system, general principles and architecture for designing information system, methods of inquiring requirements (observation, questioning) and their forms of recording like user stories, use case and structuring. Furthermore, it describes agile methodology Scrum i.e. practices, roles, principles and Product Backlog. Practical part is focused on overall analysis of issues with processing information in municipal office and inquire of requirements with observation and questioning methods. Requirements are arranged in form of user stories, use cases and then they are structured. In conclusion are resolved fundamental system architecture requirements, suggestions for development using agile methodology Scrum and user stories structured into Product Backlog.
Klíčová slova: information system; municipalities; requirements; Scrum; Product Backlog; agile methodology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2017
Datum podání práce: 2. 12. 2018
Datum obhajoby: 29. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65368/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: