Komunikace informací prostřednictvím videa a jejich působení na zákazníka

Název práce: Komunikace informací prostřednictvím videa a jejich působení na zákazníka
Autor(ka) práce: Davidová, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Radváková, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o informačním užití videa v oblasti marketingu. Zabývá se reklamní percepcí a uplatněním psychologických poznatků ve videu. Popisuje výhody daného formátu a dokumentuje oblasti, kde se audiovizuální forma sdělení jeví jako efektivní. Práce si klade za cíl definovat nástroje obsažené ve videu a vytvořit tak strategii pro tvorbu efektivního reklamního spotu se zaměřením na cílového zákazníka. Hlavním přínosem práce je pak tabulka, která popisuje cíle vizuální komunikace ve vazbě na konkrétní nástroje. Výsledky zkoumání jsou ověřeny na analýze vybraného reklamního spotu. Analytická část závěrečné práce kvalitativně zkoumá a ověřuje dosud získané poznatky týkající se účinnosti audiovizuálního reklamního sdělení na uživatele. Autorka se v rámci případové studie zaměřuje na prezentaci a porozumění komunikovaných informací a ověřuje tak stanovenou hypotézu formou dotazníkového šetření. Závěr diplomové práce shrnuje veškeré získané poznatky z teoretické i analytické části a vede k bližšímu pochopení oblasti videomarketingu. Zvyšuje tak povědomí o videu jakožto fenoménu dnešní doby.
Klíčová slova: informace; video; videomarketing; komunikace; psychologie; reklama
Název práce: Communication of information through video and its impact on the customer
Autor(ka) práce: Davidová, Jitka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Radváková, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the information usage of video in marketing. It is concerned with the advertising perception and the usage of psychological knowledge in video. It describes the advantages of the format and illustrates the areas where the audio-visual type of content is effective. This study aims to give a definition of tools used in video and to create the strategy of effective advertising video focused on the target customer. The main contribution of this study is the chart, which describes the goals of the visual communication in connection with the selected video tools. The results of the research are verified by the analysis of a selected advertising video. The analytical part of the thesis qualitatively explores and authenticates gained information related to the effectivity of the audio-visual advertising information to the target customer. The author of the study focuses on the presentation and the understanding of communicated information and verifies the given hypothesis by using the questionnaire research. The conclusion summarizes all the knowledge of the theoretical and analytical part of the thesis and leads to a better understanding of video marketing. Thus, the thesis increases awareness about video as the phenomenon of today.
Klíčová slova: information; video; video marketing; communication; psychology; advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2018
Datum podání práce: 2. 12. 2018
Datum obhajoby: 23. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65187/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: