Venkovský cestovní ruch v regionu Šumava

Název práce: Venkovský cestovní ruch v regionu Šumava
Autor(ka) práce: Švehlová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Chaloupková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav venkovského cestovního ruchu v regionu Šumava prostřednictvím analýzy jeho vybraných forem, konkrétně ekoturismu, cykloturistiky, agroturismu, loveckého cestovního ruchu, pozorování ptactva (birdwatching) a pozorování zvěře. Dalším cílem práce je zhodnotit realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu ve sledovaném regionu s důrazem na důkladné zhodnocení existující infrastruktury (MTZ) cestovního ruchu. Za tímto účelem je realizováno dotazníkové šetření. Pro komplexní zhodnocení současného stavu venkovského cestovního ruchu v regionu Šumava slouží závěrečná SWOT analýza provedená na základě předchozích zjištění a analýz. Ze SWOT analýzy vyplývají doporučení, která by mohla přispět k dalšímu rozvoji vybraných forem venkovského cestovního ruchu a tím i k rozmachu celého regionu Šumava.
Klíčová slova: cykloturistika; agroturismus; lovecký cestovní ruch; birdwatching; Venkovský cestovní ruch; Šumava; ekoturismus
Název práce: Rural Tourism in the Šumava Region
Autor(ka) práce: Švehlová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Chaloupková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate the current state of rural tourism in the Šumava Region by analyzing its selected forms, namely ecotourism, cycling, agrotourism, hunting tourism and birdwatching. The aim of the thesis is to evaluate the existing tourism infrastructure (accommodation, eating facilities, ...) in the monitored region as well. For this purpose a questionnaire survey is carried out. A final SWOT analysis based on previous findings and analyzes is provided for an assessment of the current state of rural tourism in the Šumava region. The SWOT analysis provides recommendations that could contribute to the further development of selected forms of rural tourism as well as the development of the whole Šumava region.
Klíčová slova: The Šumava Region; ecotourism; cycling; agrotourism; Rural Tourism; hunting tourism; birdwatching

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2017
Datum podání práce: 2. 12. 2018
Datum obhajoby: 17. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61223/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: