Upravte vývojové prostředí BlueJ++ tak, aby lépe vyhovovalo požadavkům metodiky Architecture First

Název práce: Upravte vývojové prostředí BlueJ++ tak, aby lépe vyhovovalo požadavkům metodiky Architecture First
Autor(ka) práce: Chadim, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je navrhnout a následně vyvinout taková vylepšení vývojového prostředí BlueJ++, aby toto prostředí lépe vyhovovalo požadavkům metodiky Architecture First při výuce. První část práce je teoretická a jejím cílem je uvést čtenáře do řešené problematiky. Nejprve je zde popsán historický vývoj jednotlivých programovacích paradigmat, který vedl přes metodiku Objects First až ke vzniku metodiky Architecture First, která z ní vychází a k jejíž podpoře má tato práce přispět. Jsou zde popsány hlavní charakteristiky této metodiky, zdůvodněna volba vývojového prostředí BlueJ a vysvětleny důvody jeho vylepšování. Následuje popis výchozího stavu tohoto prostředí, z hlediska možností jeho interaktivního režimu. Na tento popis navazuje kapitola, ve které jsou navrhnuta všechna vylepšení, která je vhodné realizovat za účelem zlepšení podpory metodiky Architecture First v prostředí BlueJ++. Další část se věnuje podrobnému popisu všech realizovaných vylepšení z uživatelského hlediska. Na tu pak navazuje poslední část, která provedené úpravy popisuje z hlediska implementace.
Klíčová slova: Architecture First; architektura; BlueJ; interaktivní režim; objektově orientované programování; programovací paradigma; výuka programování
Název práce: Modify the BlueJ ++ development environment to better meet the requirements of the Architecture First methodology
Autor(ka) práce: Chadim, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to design and develop such improvements of the BlueJ++ environment to make it more suited to the requirements of Architecture First methodology in teaching. The First part of this thesis is theoretical, and its aim is to introduce the problematics to the reader. Firstly, there is described the historical development of individual programming paradigms, which led trough the Objects First methodology to the A r c h it e c t u r e F ir s t methodology, which is based on it and whose support should contribute to this work. In this part are described the main features of this methodology, the justification for choice of the BlueJ development environment and the reasons for its improvement. In the next part is the description of the initial state of this environment in terms o its interactive mode. This description is followed by the chapter that proposes all the improvements that should be made to improve A r c h it e c t u r e F ir s t methodology support in the BlueJ++ environment. The next part deals with a detailed description of all improvements made from the user point of view. This is followed by the last part describing the modifications made in terms of implementation.
Klíčová slova: architecture; BlueJ; interactive mode; objected-oriented programming; programming paradigm; teaching of programming ; Architecture First

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2018
Datum podání práce: 3. 12. 2018
Datum obhajoby: 23. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66189/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: