Návrh a realizace projektu otevřených propojených dat municipality

Název práce: Návrh a realizace projektu otevřených propojených dat municipality
Autor(ka) práce: Tichý, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svátek, Vojtěch
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je návrh a realizace projektu otevřených propojených dat municipality. Prvním cílem práce je seznámit se s problematikou otevřených a propojených dat, s přihlédnutím k aplikacím v oblasti veřejné správy. Cíle je zpracován ve formě komentované rešerše a výstup cíle je dále použit při definování pojmů souvisejících s otevřenými a propojenými daty a při popisu současného stavu otevřených dat ve veřejné správě ČR. Dalším cílem je vytipovat v rámci české veřejné správy vhodný subjekt, který disponuje již vystavovanými otevřenými daty a zmapovat dostupnost a kvalitu těchto dat. Vhodný subjekt je vytipován v rámci definovaných kritérií, která musí splňovat a veškerá jeho data jsou identifikována a následně analyzována. Výstup cíle, obsahující zmapovanou oblast otevřených dat poskytovaných subjektem, je dále využit při zpracování posledního cíle. Tím je realizovat projekt zlepšení míry otevřenosti a kvality otevřených dat vybraného subjektu, s využitím vhodných technologií, včetně propojení dat na některý externí zdroj. Vytvořením další analýzy subjektu, v oblasti poptávky po otevřených datech a specifickým přizpůsobením požadavků aktuálním podmínkám subjektu, je definován projekt zlepšení míry otevřenosti a kvality otevřených dat. Pro realizaci projektu, jsou využity znalosti získané při zpracování prvního cíle, umožňující definovat metodiku procesu, náplň jednotlivých činností a praktiky pro zpracování úloh. Závěrem je zhodnocení výsledků celé práce a jednotlivých cílů, a nabídka dalších směrů, které je možno využít, při rozšiřování tématu.
Klíčová slova: otevřená data; otevřená propojená data; propojená data; RDF; veřejná správa
Název práce: Design and realization of a project of linked open data of a municipality
Autor(ka) práce: Tichý, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svátek, Vojtěch
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with design and realization of a project of linked open data of a municipality. The first goal of the thesis is to become acquainted with the problems surrounding open and linked data, considering applications in the field of public administration This goal is achieved through the collection of annotated research and its output is further used in defining concepts related to open data and linked data and in describing the current state of open data in the public administration of the Czech Republic. The next goal is to identify suitable subject within the municipalities that have pre-existing exposed open data and to map the availability and quality of said data. A suitable subject must fall with specific criteria and all of the subjects published data are mapped and analysed. The output is further utilized when processing the last goal. The last thesis goal, is to implement a project to improve the openness and quality of open data of the aforementioned subject, using appropriate technologies, including the linking of data to an external source. By creating further analysis of the subject, in the field of open data demand and by adaptation of specific requirements that correlate to the actual subject conditions, is defined a project to improve the openness and quality of open data. For the realization of the project, the knowledge gained from the completion of the first goal is used to define the process methodology, the content of the individual activities and practices for task processing. Final part presents the evaluation of the results of the work as a whole and of the individual objectives and offers other directions that can be used to broaden the topic.
Klíčová slova: open data; linked open data; linked data; RDF; public administration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2018
Datum podání práce: 3. 12. 2018
Datum obhajoby: 21. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66055/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: