Využití a vliv technologie Docker na migraci aplikací napříč platformami

Název práce: Využití a vliv technologie Docker na migraci aplikací napříč platformami
Autor(ka) práce: Klimt, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Říha, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o možnostech využití a implementaci technologie Docker pro deployment a migraci aplikací napříč platformami v prostředí cloudu v distribuci IaaS. Teoretická část obsahuje podklad a informace nutné k základnímu pochopení problematiky, praktická část pak představuje jednotlivé konkrétní případy řešení jednotlivých příkladů. Teoretický základ představuje rozdělení webových aplikací do skupin dělených dle architektury. Dále jsou popisovány a vymezeny jednotlivé typy a druhy cloudů a samotná technologie Docker. Součástí je popis jak samotné technologie, tak možné přístupy k Dockeru z hlediska developmentu. Praktická část obsahuje postup dockerizace dvou ukázkových aplikací, výběr cloudu pro vytvoření referenční infrastruktury v rámci distribuce IaaS a samotné připravení a nasazení aplikací do prostředí. Pro vyhodnocení vlivu technologie Docker jsou součástí práce testy, které měří výkon a dobu deploymentu ukázkových aplikací v různých prostředích. Závěrem praktické části práce je vyhodnocení údajů získaných pomocí testů. Cílem práce je zhodnocení možností využití technologie Docker pro migraci a pro nasazení aplikací mimo nativní a přirozená prostředí. Cílů je dosaženo zhodnocením výsledků testů a úspěšným provedením migrace a nasazení ukázkových aplikací do prostředí cloudu.
Klíčová slova: Webová aplikace; třívrstvá architektura; Docker; Dockerizace; Cloud; Kontejner; IaaS; .NET Core; Java; Windows; Linux; Deployment; MS Azure
Název práce: Usage and effect of Docker technology to migration applications across the platforms
Autor(ka) práce: Klimt, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Říha, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This theses refers about possibilities of using and implementation of technology Docker for deployment and migration of applications across platforms in cloud environment using distribution model infrastructure as a service. Theoretical part of this thesis contains of basic background to understand issues of deployment management across the platforms. Firstly there is a division of web applications grouped by type of architecture and basic description of used web APIs. There are described types of clouds and distributions models of services provided by them. Also the Docker technology itself is mentioned with all parts and with its architecture. Secondly there is a practical part that contains process of dockerization of two exemplary web applications, choice of IaaS cloud provider and process of building up referential infrastructure within services of chosen cloud provider. Both of exemplary applications are deployed into this infrastructure by two different ways. These processes of deployment are tested in cloud environment. The results are compared to evaluate an effect of usage Docker technology for release and deploy management. The main goal of this theses is evaluation of influence and usage of technology Docker for deployment and migration applications to different platform environments. The goal is successfully reached by Docker deployment of applications to cloud infrastructure and by global rating of these processes and tests run over applications.
Klíčová slova: Web aplication; three-tier architecture; Docker; Dockerization; Cloud; Container; IaaS; .NET Core; Java; Windows; Linux; Deployment; MS Azure

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2017
Datum podání práce: 3. 12. 2018
Datum obhajoby: 28. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: