Podpora exportu ve Francii se zaměřením na malé a střední podniky

Název práce: Podpora exportu vo Francúzsku so zameraním na malé a stredné podniky
Autor(ka) práce: Malásková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je exportná podpora podnikov vo Francúzsku so zameraním na podporu poskytovanú špeciálne malým a stredným podnikom vo Francúzsku. Práca je rozdelená do troch kapitol, pričom prvá kapitola poskytuje teoretický úvod do problematiky exportnej podpory, druhá kapitola sa venuje exportnej podpore vo Francúzsku všeobecne a tretia kapitola pojednáva o podpore exportu zameranej na malé a stredné podniky. Pomocou analýzy a syntézy práca identifikuje slabé stránky poskytovanej exportnej podpory vo Francúzsku a prichádza s návrhmi pre zlepšenie.
Klíčová slova: malé a stredné podniky; exportná podpora; export; Francúzsko
Název práce: Podpora exportu ve Francii se zaměřením na malé a střední podniky
Autor(ka) práce: Malásková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je exportní podpora podniků ve Francii se zaměřením na podporu poskytovanou speciálně malým a středním podnikům ve Francii. Práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první kapitola poskytuje teoretický úvod do problematiky exportní podpory, druhá kapitola se věnuje exportní podpoře ve Francii všeobecně a třetí kapitola pojednává o podpoře exportu zaměřené na malé a střední podniky. Pomocí analýzy a syntézy práce identifikuje slabé stránky poskytované exportní podpory a přichází s návrhy pro zlepšení.
Klíčová slova: malé a střední podniky; Francie; export; exportní podpora
Název práce: Export aid in France with focus on small and medium-sized enterprises
Autor(ka) práce: Malásková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The theme of this diploma thesis is the export aid of the enterprises in France, focusing on the support provided especially to the small and medium-sized enterprises in France. The thesis is divided into three chapters, the first chapter providing a theoretical introduction to the export aid, the second chapter deals with the export aid in France in general, and the third chapter treats the export aid provided to small and medium-sized enterprises. Using analysis and synthesis, the work identifies the weaknesses of the export aid provided in France and comes with suggestions for improvement.
Klíčová slova: export; export aid; small and medium-sized enterprises; France

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2017
Datum podání práce: 5. 12. 2018
Datum obhajoby: 18. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62170/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: