Globální přechod na obnovitelné zdroje energie

Název práce: Global Transition to Renewable Energy
Autor(ka) práce: Pak, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to identify determinants that impact the global transition from fossil fuels to renewable energy systems. Firstly, an overview of global energy market and renewable energy markets is provided, including brief description of major renewable energy sources. Secondly, major determinants of transition to renewable energy are described based on the multi-level RE deployment path theory presented by the IEA/OECD. The factors include incentives for transition to renewable energy, market barriers and policy measures. Thirdly, a regression model analysis is used to test the factors identified, with the focus on the share of non-hydro renewable electricity in total electricity generation in OECD-34 and BRICS countries. Lastly, the results are used to propose the required improvements to facilitate global transition to sustainable energy systems.
Klíčová slova: renewable energy; energy market; energy transition; energy policy; electricity sector
Název práce: Globální přechod na obnovitelné zdroje energie
Autor(ka) práce: Pak, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je identifikovat faktory, které ovlivňují globální přechod k energetickým systémům s větším podílem obnovitelných zdrojů energie. První kapitola obsahuje přehled obnovitelných zdrojů a popisuje jejich současný tržní a technický stav. Za druhé, hlavní faktory přechodu na obnovitelnou energii jsou popsány na základě teorie přechodu, kterou předložili IEA a OECD. K těmto faktorům patří záměry přechodu, tržní překážky a politická opatření. Třetí kapitola uvádí analýzu regresních modelů, které zkoumají empiricky vliv identifikovaných faktorů. Empirický výzkum se zaměřuje na podíl obnovitelných zdrojů mimo vodní na celkové výrobě elektřiny v zemích OECD a BRICS. Poslední kapitola obsahuje návrh opatření nutných pro globální přechod k udržitelným energetickým systémům.
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie; energetický trh; globální energetický přechod ; energetická politika; energetika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2017
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 15. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63227/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: