Předběžné hodnocení čínského pásu a silniční iniciativy (BRI) jako strategie ekonomické diplomacie a její dopad na politickou dynamiku na evropské úrovni

Název práce: A preliminary assessment of China’s Belt and Road Initiative (BRI) as an economic diplomacy strategy and its impact on national-EU political dynamism in Europe
Autor(ka) práce: Soo, Shet Yuan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This research is to conduct a preliminary assessment on the Belt-and Road Initiative (BRI), an international co-operation framwork proposal announced by PRC in 2013, from the perspective of Economic Diplomacy (ED) and Economic Statecraft (ES). The research focuses on the twofold political-economic impact BRI is already having both in PRC and Europe, illustrating the fact that, due to the twofold nature of BRI, it should be studies and analyzed from the perspective of Economic Diplomacy (ED) in order to sufficiently address both its political and economic impacts. However, due to the lack of mutual understanding and agreement over a wide range of complicated issues, including the lack of mutual agreement over the topic of ED and ES, the uneven level of development in ED and ES studies, mutual ignorance and misconception regarding other parties’ political and economic traditions and practices, etc, BRI, in its current form and progression, is risking to become a “white elephant” project without concrete co-operation plan. In order for BRI to succeed, significant efforts and sacrifices must be made by the various actors, yet given the exisitng all-encompassing scope of BRI as proposed by PRC, it is unlikely that any of the pary has the necessary resources and motivations to promote the initiative. Thus, BRI (in its current form) is increasingly possible to become an overly ambitious policy proposal which is unable to fulfil its proposed goals, both domestically and internationally
Klíčová slova: Belt-and-Road Initiative; Economic Diplomacy; Economic Statecraft; EU Negotiations; Multilateraism; Bilateralism; Hybrid Policy
Název práce: Předběžné hodnocení čínského pásu a silniční iniciativy (BRI) jako strategie ekonomické diplomacie a její dopad na politickou dynamiku na evropské úrovni
Autor(ka) práce: Soo, Shet Yuan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tento výzkum má provést předběžné hodnocení iniciativy Belt-and Road Initiative (BRI), návrhu rámcového plánu pro mezinárodní spolupráci oznámené ČLR v roce 2013, z pohledu ekonomické diplomacie (ED) a ekonomického státu (ES). Výzkum se zaměřuje na dvojí politický a ekonomický dopad, který BRI již má v ČLR i v Evropě, což dokládá skutečnost, že kvůli dvojímu charakteru BRI by měly být studovány a analyzovány z hlediska ekonomické diplomacie (ED) dostatečně řešit jak politické, tak hospodářské dopady. Nicméně kvůli nedostatku vzájemného porozumění a dohody o široké řadě komplikovaných otázek, včetně nedostatečné vzájemné dohody o tématu ED a ES, nerovnoměrné úrovni vývoje v ED a ES studiích, vzájemné ignorance a mylné představy o jiných stranické politické a ekonomické tradice a praktiky atd., BRI, ve své současné podobě a postupu, riskuje, že se stane projektem "bílého slona" bez konkrétního plánu spolupráce. Aby BRI uspěla, je třeba učinit značné úsilí a oběti různými aktéry, avšak vzhledem k tomu, že existuje široký rozsah BRI, jak navrhuje ČLR, je nepravděpodobné, že kterýkoli z parů má potřebné zdroje a motivaci k podpoře iniciativa. BRI (ve své současné podobě) je čím dál tím více možné stát se příliš ambiciózním politickým návrhem, který není schopen naplnit své navrhované cíle jak na domácí, tak i na mezinárodní úrovni
Klíčová slova: Economic Diplomacy; Economic Statecraft; Belt-and-Road Initiative

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2017
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 16. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62457/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: