Vliv digitalizace na programovou nabídku kin

Název práce: Vliv digitalizace na programovou nabídku kin
Autor(ka) práce: Větrovský, Karel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Zelený, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnocení vlivu digitalizace na programovou nabídku tří vybraných kin, která jsou orientována na rozdílný tip zákazníka. Jedná se o multiplexové, artové a běžné jednosálové kino. Jako zástupce multikina byl vybrán CineStar Praha – Anděl na Pražském Smíchově. Analyzovaným artovým kinem byl Pražský Světozor. Zástupcem běžného jednosálového kina se stal Prostějovské Metro 70. Porovnávána byla jejich programová nabídka z hlediska zastoupení evropských filmů, počtu projekcí, stáří promítaných filmů a dalších proměnných. První část práce se zabývá problematikou digitalizace a jejího vlivu na filmový průmysl. Tedy za jakým účelem došlo k postupné digitalizaci, co se od toho očekávalo a jak celý proces probíhal.
Klíčová slova: Digitalizace kin; Program; Multikina; Artová kin; Filmová distribuce
Název práce: The impact of digitalisation on cinema programs
Autor(ka) práce: Větrovský, Karel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Zelený, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to evaluate the effects of digitization on the program offer of three selected cinemas, which are oriented to different customer groups. These are multiplex, artistic, and cinema with one projection hall. CineStar Praha - Anděl, in Prague Smíchov, was selected as representative of the multiplex. The art movie theater was analyzed in Prague Světozor. Prostějovské Metro 70 was the representative of the one projection hall. Their program offers were compared in terms of representation of European films, number of screenings, age of projected films and other variables. The first part of the thesis deals with the issue of digitization and its influence on the film industry. What was the purpose of gradual digitization, what was expected of it and how was the whole process progressing.
Klíčová slova: Cinema Digitization; Film Distribution; Program; Multiplex; Art Cinemas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2018
Datum podání práce: 9. 12. 2018
Datum obhajoby: 31. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65176/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: