Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingová komunikace Českého atletického svazu

Autor práce: Svoboda, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horová, Olga
Osoba oponující práci: Tahal, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace Českého atletického svazu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací Českého atletického svazu. Hlavním cílem práce je zkoumat účinnost metod, kterými Český atletický svaz komunikuje se svými členy a fanoušky. Sekundární cíl spočívá ve vypracování návrhů a doporučení, jejichž implementace by měla vést ke zlepšení budoucí komunikace. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou představena teoretická východiska soudobé marketingové komunikace sportovní organizace a popis Českého atletického svazu jako organizace. Praktická část se skládá z analýzy současného komunikačního mixu, kvantitativního výzkumu komunikace se členy, kvalitativního výzkumu komunikace s fanoušky a z těchto částí vycházejících návrhů a doporučení.
Klíčová slova: marketingová komunikace; sportovní marketing; sportovní svaz

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace Českého atletického svazu
Překlad názvu: Marketing communications of the Czech athletic federation
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the marketing communications of the Czech athletic federation. The main aim of this work is to investigate the effectiveness of methods by which the Czech athletic federation communicates with its members and fans. The secondary objective is developing proposals and recommendations which should lead to improvements in future communication. The thesis is divided into theoretical part and practical part. In the theoretical part Czech athletic federation is introduced and concepts of contemporary marketing communications in sport organizations are presented The practical part consists of communication mix analysis, quantitative research of communication with members, qualitative research of communication with the fans. In the last part of the thesis proposals for future communication indicated by the research are suggested
Klíčová slova: marketing communications; sport federation; sports marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2018
Datum podání práce: 10. 12. 2018
Datum obhajoby: 16.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64960_svov05.pdf [1,72 MB]
Oponentura56384_tahr01.pdf [131,32 kB]
Hodnocení vedoucího64960_horova.pdf [332,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64960/podrobnosti